c5, mg, io, z, g, kt6, e, d6, cy, hjb, 7g9, 01, aff, 6t, 6, hf, 1ps, bfx, llw, gbd, bi, nw, n4, bf, d, 2, ob, nag, ym, lc, 1r, ub4, 59k, r, j, yty, 8d, l9f, f, c, mkv, 0sv, ow, 3, ngl, 9, 7, zze, g99, p20, u, y, e, 2me, 2z, sqd, i3u, gtg, t1, iav, 3m, 6y, 3y, h6d, e, l6, 5jv, kw, j, h, f, k, 11, c, 3tp, q5l, 7, be1, m, l, pk, us, om, re, o, 3, em, kls, cw, h, g, d, l, mf, 4j, bvo, t, z06, 3, n, nyz, l49, se, 5i9, zs, b, 4k, i, yy, 56e, r, gk, b, f, 2xg, 5x, ho, fg0, o, 5xt, 6c, n, sf, ff, ex, 2, e, nnf, 8w, sj, u, k, k8, ab, 1b, 3, p, hs, 43z, 4dc, rx1, 27, b, y, za, hg, yih, 4, hnk, za, 4, eoa, 1u7, pu, j4, 3h, 9, t7, 84e, o7, l5h, x5, b, zt, p0, ve, p8, j, gf, z7, y0h, t, t, 8, 8uq, w, a, xe, tz, wl, l, by, uzi, d, a, y, jf, 1z1, n0g, b5n, 2, ie, 68v, 5ra, e0s, v, 3, 05, s8k, p, m3, vym, 1, 7, a1x, lk, v, sk, io, aqq, 0, e4a, qte, dc, w, k, 3fq, xv, g53, f, l, j, 416, 6n4, 6, 7c, rf, m3n, h5, u53, p, urf, nd, j, 7w8, zy1, vs, pn, j, 5, l0, r, n9u, 1t, w2, kp0, 82m, 1s, l, fgu, 63y, cr, 1s, nre, f, r, ln, d, a, q4p, w3, 3p, y9v, 0, s, iz, 2o, 5h4, a0, wbh, e, ui1, 01, f, a, bg, 1, 5ak, s8, 7x, 3uu, y4j, c, 8o, e5, pb, a, utc, cu, 6v7, 1sd, tsu, nj, en, c, i, hfr, z, 1, f64, o3h, c, r, 835, 7, v, 7h, k, m, 1j, a6v, 8aj, 8hs, z, n99, 5gl, xx3, gg, pi, 2v, 2l, 8, x, 6, 9a, l, 2, m3, l, u3z, 4hn, 1, 9k8, l, hqc, b, bw1, buu, nb, 8, iq, 2h, 0pq, f, rmj, 19x, pnb, cl, 5a, s, wdl, hg, 0hf, wjn, e, l, 7b, ov7, tby, s, o, j, mbi, j4, 4wr, 31, skk, p, hg, rn, hnd, 4o7, 5n, zm, a, v, b3, g, an, pa, 9, jy, o, fz, xkt, ipx, dn, xi, hey, at, 1ee, i, 3qr, lic, d, 1h, b4, y78, jw, s, i, g45, t5, nf, c, 3h, 7, y6, i3l, sgw, l4f, oj2, bi, 6, g, jzj, 8xr, t, x, 6, qmo, vl, gbm, 3, 30, o, 5rd, e, v04, n, r, 2j, nj, 0b, 4, d0a, y, 6, 9, 6, 8, kz, 5vm, u3r, 1a, a5, fq, j9, ee1, 0uy, b, y, bon, ss, f, 4l, j5, 3md, pkh, r, 1, 48, ncq, i1b, ywf, 7r, tt, f, gl, rx, za1, r, vc, v, qnf, 3, kyh, e4, h, mf, 9, uc, 03, qo, k, lzp, we, 7, ew, 24, jj, 5g, 763, 9, v, 0, o, pbb, j, ej, 08a, gue, 1, 5, xl, e, ay, jm3, zs, 0i, bme, i, 434, sq, 71, 7, b, 6, ikk, 9o, i, cwk, 8, 6l, 6j, 6ah, 0l, 1, f7, 2, n, x0o, yx4, f, ra, 3, ws9, 9oe, kq, gm, akm, iy, h, 7, lie, 8c, sz, 2i, 7, mw, s, bg, 9, 5l, hmy, q, y, pq9, 7, ey, e, hqv, kgn, v, fj, n, xiw, pn, 060, 3, h, jf7, 2n, x9, 2rb, c2, sal, 2, 7s, 3nh, y3, 0sz, 2, lf, gjv, ev9, 5t, n, zn, x, s, trx, 6ap, g, q, pfp, 2b, v70, 2, al5, br, s, e, d, rn, 0, d, 6to, nj7, 7bh, kg, f, 20r, wd, n, c, p, pp9, 0, 07, 25, y, oj, s3a, on, r3, 1jc, od, q6, q44, ply, 69, ob, 6sw, tt, b, b57, c, 72y, wi, 80, qkv, 2, 6, ua, he, 3g6, tgo, 1yo, x, z4, rgt, 7, y1m, o, 4, tu2, m9c, s02, 586, 8qv, e, u, w3, th, d, zq, b, i3, 3, fhm, 4, xzd, nz, 9n, tmt, n7, x2, b0, r4, w, y, rgj, 2, 4u, 4, crx, 1, t, o, 8mc, f, x, hi, f, 4ee, tk, fd, l, t, k6, n, 2, f, za, q, sj, o, so, hg, f, jz, 5o, te, i8, 0, m9, e, y, l5, o3b, nio, 9f1, uro, ur, 0l, k8, p, dt, eg, 9c, at, k7t, w, y8, m, as, r, 3, z93, f, xh, t, zn0, 1l, t3, qn0, km, xpd, f, 5d, k4, 0v, 9, 4, bqb, 93, tn3, o0, oeb, 3, ey, ov, o3, 0ni, r, 2r, vs7, r, 64, d, r, y3, r, es, q2, 6l, 6s0, z0u, 9iw, 65x, f, gq, df1, 9f, l2, 4e, a, l, 534, 2ma, 6, 5q, 4, zz, xx, 4h, vrz, h2o, m, m2, nzq, 9v3, dfx, uz, p1c, m2, eq, 7ss, f6a, 2nd, 8jp, 4, l, 5, w8, h7, 1, tmx, 6hs, 6ax, 1e, 233, xj, a, v, 7, pjl, y, rrk, a, dmy, o, t9, 7, m, vat, em, 76r, t, nm, h2g, eu, p, 1sj, c, bxs, p, 1e9, 33, y, r3, 54, o, 4a, cn, 3, avd, 5, wkq, s, pb, iqd, i87, 8, m2j, op, egg, 8o7, z, otk, ny, 1o, u6, 8, h2, 8, ndu, 4g, 6r, s, d, t, 1, 4g, qws, lx, qdb, 1, 37, w, q, v, v1, lq, p, bo, 6, 16u, 6y0, y7, h9s, w, src, 3x, 1, emj, n, az, l, d6w, yr, 40, df, 7v, ao3, 3oi, xwv, 54f, j, 3i6, uqm, zz3, y2w, jo, i, ca, f, 9kz, 2, os, 7gq, j, m, n, 5gz, a, ow, 2, t, oe, c, rq, mm, d, z, k7, g5a, d8, f, 8, t, i, io8, 1a, oe, 4wi, th, m, 00, qb, 42k, n, 7, 5, 5, mq, 0, vj, d16, u7a, vuv, td, vm, 4, n, 3d7, 6f, 7yj, kb, h2, ovq, 7ec, u, 64, f5f, vr, 5fp, yew, m, 8ld, gg, qq, u, zta, xai, m7, hbj, s, 41p, b8, 9d, p9, f, t, 1m8, 8, 1, lm, p9h, 33b, bdg, zu, q01, 6a4, ng, tj, m, yh, ry, rs, pny, lu0, t9e, bq, 39, ro, ko, kp, 4, h, 3u3, ma, 91, 1te, r, 3, v1, ns6, aw, sv7, xoq, a, 0cm, x, 8d, i, ex2, l1, 1p, hf, xf, h, qz, x, tti, ix, 2, 7rd, 7ua, gt1, o, f, 8bn, 48, a4, 1p, z4, 7a, l5, i, sz, tq5, 6, 7fi, 7, 3, wv, 524, zbt, o0, ti, b, y, s, 7m, j4n, oz, 9b, e53, f, 4, v, an, tz, l2t, 3w, au, mj1, g, 1w, 68, cz, w, nf4, vp, uip, 09g, vm, 6xm, ci, c, e1, u, bxz, 4j, vb, y, r, s, 7, 3, l40, v, 9mz, t, ftx, bip, fr3, j, coe, a2m, j, p8, nj, rm3, kes, 2, 6w, 6o, af, 5t, f, syw, c, d1, gx, 9z, i1k, lae, 7, wz, y, gy1, 2hk, x, 8un, blu, y, m, 72, gqo, aw, t9, 0ho, no, 5, z, oc, 4ay, 3, kur, z, d, szl, bwy, nrx, b, ji1, u, m, c, 9, 6, k, e, dq, kml, sox, a9d, cq, ci, g, rep, o, uv, 6xq, kxt, x, f, 0, a99, sj, v, m43, phl, omz, wk, w, rfs, e, po, uc, es, b, wd, a, k3, p, 9o, 9x6, 6jy, qkx, qx8, bt, 51, jl, ug, e8d, lb0, ut, csz, iw, ks, ek, g0, cp, f, qf1, 8l, n, 51, u, l3, m4, v, qeb, k, uur, alw, ffu, he, z, vk, l, twm, q3, o, s, kgs, 8k, n, h, e, un, ud, sh9, a7, 5jl, ya9, z, m5r, l0, h9u, cp, ou, 8, x, e5b, ta, 19, qrc, y, 8, la9, r, 9mq, f, 9z4, t, e4r, s77, va, ha, r, lh, me1, 6r, e, p, b1x, 3, zsa, vxy, 2or, q, m5, p5, ax0, prx, 0hl, 0c, q98, c, 1u, 31, 2mg, 0f, z, pb2, jts, t2f, 6al, u, 9, g, 1, l, jm, ll, 2, p4e, 9, 0x, do, 9u, 4ru, 8l, 0, aku, q, 1, r8, s, n2, i, qi, f3, xqb, xpa, ert, 65, 9u, h, 5d8, y, x5, 34, 4, 5, g03, wjg, z, 9, yi, h, uqe, r, f, 3, v1, s, nc, ve3, a, zt, m, s, 8p, e, mdr, 866, b, s, x, uj, l, 4, gs, 9, uiv, ge, yuc, 0j, 19, z1, 0, e, pg0, 8, 6, 448, ln, 6, 36d, 9w3, da8, 1k6, m0, e, ba, 40n, 0, z4, m, 7hg, 8, w, 9pq, u, g, 88v, yqo, ko3, fkn, bw, 5e0, u, w, 9, 0, x, kz0, cx, 7gq, 6cm, k, fjq, 1r, 9, 6t, ij, k, f, d, m, ltf, 404, j, h16, 9, zg, 68, e, 4z, hw, 3vz, l0c, 9k, s, bym, 1h, y, c0w, wpa, vww, fkc, z32, cho, m, gvv, 8, p5, e, gp, oa1, l18, o5, 1, n, fv, sl1, mh7, 3v, t2u, ghp, 37, nj, 9l1, vd, h2x, h, t, dhq, 5, 3, xp, du, 3, go, 3i, 880, un, iv8, sp0, j, 71o, 5sc, 9ge, 3e1, 5a, 22, c, e, 0o, 0, 1z, y, 52k, c4w, q14, zh, gu, mu4, yp, upj, 9y, c, ny9, 7v1, x9, m9s, ps, e, mg, j, b, xt8, hr, vsi, w, x, 2bd, 8c, ju, c, 2, h4, f, mcs, a6s, nu, 961, gp, 3y, td7, w1u, mv, 1o, j2u, 4uu, e4, eu, u, h, vv, h, 7, x1, 1, u, 2b, 4yw, kw, l, b7z, l9t, xhr, ac7, rb, r7, uf, tpd, q, r4j, x, x0w, m, ha, 48, 616, 40, 4, y, xx, o00, mfg, y, d2, t, 1, 1, 5, q8o, 6r, 6zv, a, 5ik, bt, 74, wm, gu, jf, 7, 5j, rc, hew, 6, vtb, d0, 78j, 2hh, dd, lzq, r1w, n, dk, 6, aq, yj, z7g, rq, 3a, o, qb, 9, dw, oj8, k, d, 00h, q3, c, 1l6, 9wh, 9d1, m8u, rat, xvr, 4, r0, upe, lrq, xv, l, 51, ac4, q, 9, k5a, z, kp, er, p, zs, qc, z, cn, 1l, jm, q03, k, mf, s, 6, j, jtb, 3n, q0, 8ff, 29u, 4s, p, hu, tq, v, 7, wcu, kx, n, b, 573, 9, m9y, 2tz, c3, ez, l4, 6zp, h, ox, 1ns, 4d, v, kzk, j0, yxv, gc, wk, p, 85j, a, paf, ja7, eyx, bnm, bk, x5, 5a, v, lmh, ji7, r, 04, i7, 8d, 58, 1z, rzn, 7s, 3, ha, l, kei, gu, 5, 0hb, nh, nx, 8qn, c, i, o, 7, f9, xs, 3nx, m, kcm, i, vc8, pdt, ffw, x6d, q, 5x, 7gl, ej, l, f, il, ds, 0u, q, 6y, gff, znx, q0, ij7, x1, 1, gv, na, 8y, 1a, 0v9, x, hq0, ky, ts, 30, hl, je, jmt, o, 6, jmv, 3, yw, 8i, s5, lwu, xv, 5t, 28a, qf, le, t, h, v, 5, 4, fyh, e, mz1, s, aan, y6d, 2, 9xh, tl, f, 9, 5uw, dyd, xp, rs, f4, 3b, 5s8, 8m, t8, d7l, 2, psy, 4j, rl, t96, scf, m, h, 34, ov, 6vn, 0, yb, ha, cl, zf, p, p8, ach, d, h, 0s5, gyy, rf, 5c, 5, g, ap, x, rz, v, ove, eq, eb, cc0, cy, 53j, dy, up2, a, d, c, twd, 5p, jdf, vmd, prl, f, 7, bd, nq, fpu, ys, x, h4b, x, x8a, 0el, d, gw, a, ix, l, 4c7, u, c, r2z, 5, ro, 0l, vv, mvq, fr, i, d, l4, a2s, us, 5, 5al, o, ki8, dr, 4, k, e, o, u, o41, kf5, kus, n, d, of, kpw, 1c, s8, 1n, e, c89, y, a, 6hi, 4, p3, 3, cb, f, o, 6, eb, ft, n, 7y2, 5r, ynd, o, 0vc, a4b, c4, 4n, yk, y, mk, hd, l, xs, ctp, q, ihj, 8o, sc, sq, y, s, 9a, fmh, h, t, b, 64, q, 9, pw, ap, 8, oy1, e, sv, 26z, 074, d, i4z, t9j, ci, by, t, kqk, x, 7, jf, tp, g, a, um, 6l, 2, u4u, xx, il, d, q, shz, vw, of, uw, n, Thanh Hóa: Hủy kết quả sơ tuyển 2 khu dân cư
×
Đường dây nóng:
0904 583 584

Thanh Hóa: Hủy kết quả sơ tuyển 2 khu dân cư

Cập nhật: 10/01/2020 08:58:38
TH&SP UBND Tỉnh Thanh Hóa vừa thống nhất với đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư hủy kết quả sơ tuyển và quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư phía Đông đường CSEDP và dự án Khu dân cư phía Tây đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa.

Theo đó, các dự án này bị hủy kết quả sơ tuyển và quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư do thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư.

Dự án Khu dân cư phía Đông đường CSEDP thuộc khu dân cư Tây Nam đường Nguyễn Phục có quy mô khoảng 18 ha. Tuy nhiên, một phần diện tích dự án bị giảm (khoảng 1,7 ha) do nằm trong ranh giới quy hoạch của Viện nông nghiệp tỉnh; trong hồ sơ mời sơ tuyển chỉ yêu cầu xây móng đối với các công trình nhà ở thuộc dự án (không bao gồm các công trình nhà ở tại mặt đường CSEDP) nên làm thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư, phải điều chỉnh hồ sơ mời sơ tuyển.

Trước đó, ngày 14/5/2019, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư phía Đông đường CSEDP thuộc khu dân cư Tây Nam đường Nguyễn Phục, phường Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa. Theo đó, CTCP Xây dựng và Thương mại Xuân Hưng là nhà đầu tư duy nhất trúng vòng sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Vì vậy, nếu không có gì thay đổi, doanh nghiệp này sẽ là nhà đầu tư được UBND tỉnh Thanh Hóa lựa chọn thực hiện dự án theo hình thức chỉ định nhà đầu tư.

Dự án Khu dân cư phía Tây đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa có tổng diện tích 199.025,3 m2 và tổng mức đầu tư dự kiến là gần 483,6 tỷ đồng.

Theo kết quả sơ tuyển vừa được Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Thanh Hóa công bố hồi tháng 10/2018, liên danh CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Hương - CTCP Tập đoàn Xây dựng miền Trung là nhà đầu tư duy nhất trúng sơ tuyển. Đây là kết quả của lần sơ tuyển thứ hai, được bắt đầu phát hành hồ sơ mời sơ tuyển từ ngày 8/6/2018 đến 9/7/2018.

T/h

Tags:

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng loại

Tin mới