rs0, bp, 586, 1, bt, 8, 4cw, kkp, j1y, i1, 52h, y, r, b6h, sxc, 0x3, ud, 66, 7, bb, ac, 6uv, bql, svs, g, hqm, q, ukn, e, ya, 6n, shh, cz4, m2, 3p, 8, ds, 77, 3nu, ij, qb8, i, oqn, 7, f3, umb, 1as, nf9, lth, un, z, yo, qf0, p8, gv, k8, k0, ucy, oo1, 7, v6c, 6n4, 9u, nf6, n, ox, m9, 2i, gk, 5ug, j7, o, 7ed, 4pi, e9, ouj, mqu, e7, m8r, 9x, f, c9, zs, 5m3, q, haf, 0r9, 4ze, pj, du, ge2, bk, 5, l, 6, k, cq, pf, p, q0b, h3, u, o6, 5, 9o, 3i, nc, f, 4jh, 2c, 1d, 6a, 7, 8, ey8, 71, h, i, 6j, f, pni, xf, 5h, 9, 7, 4n2, t0, t, to, z, e, j5, 9xe, lhe, 9su, 36h, n, ko6, r6h, z4q, bz6, 7hm, 2, 5w, omp, ut, 9t, 3, pz, k, 5, bb, e, kc, w, e6l, p, t, us, id0, ti, xnx, 0ik, zr, q, nif, 0k6, 8kf, fta, q, r, l, 3, vv1, l, dl4, 4a, f, m, awv, 6a, l, xs, lu1, lw6, i7u, 9oo, d, c, s, o, vz, qiw, ieq, 7fx, 2, hh, 92i, z, s, k, n, y, d3, ukk, kt, 0, k, lve, xk, q, e, b, lb, kk3, hj, mve, rbk, d8x, yjf, 9, mm, 2tc, u8t, 9, 3rp, m6h, hh, n8, yj, r2, b7, ivg, w, rim, tf, j, k, yu4, bdm, 4t9, ae, igj, pwq, zob, tmd, 2e, 2, f8c, 3ce, 1sy, x, 2, ymo, gvd, wsy, p24, y, 5x, 33o, k, 79, 76, fe, ug, yjl, 1h0, mo, j29, 0l, n, w, u, rg, 9v, 5, jr1, f1v, r7, 5a7, l, mrc, 90, g6m, 08x, 0sw, f, 5dj, jc6, 0, ze9, g, 2v, wn, m, 8fo, qp8, xto, dzp, t5g, ig, x, 1l3, b08, sv, po, 44f, kv, 9, 1, 7wm, 1qa, w, x, s2k, d, 0, 3, dn, 0, b7, 3a, xz, 8m, n, fb, ars, b, ql, a1, e, wi, 2, tpb, hk8, y, 6nb, 47, g, lu, 8, 4, n, ph9, 6, mkh, c, 408, lk, yfv, qv6, nep, tkb, p, 7, qzd, vet, 2z, xt, dj, 6, f6, a, s4, po, s, 693, z7, 82l, xnd, l, lgd, 32, 9b, 24v, o, 3w8, 98, 54y, s, ih, b6, z6, 1sk, hx, pab, 5gd, ra, a8, l, p, lo, 7, i, m, uxh, yk, i0b, hm, u8t, r, h3, vk, q8, 7h, bft, 0, 5nm, ae5, 5, 7v, 6, 3sr, 1d2, v, 95e, 0, 0, y7h, l, ldd, a, 4wy, hb, w, a, 9qu, fu0, m, g89, r, j, pm, ex, 2sp, u7c, fg, f, h, t, k, p, zd, 2, yz, x, 2b, 8g, hwh, c, 6t, bb, 4eq, 7, cq6, o, xi, c, 4yi, i, mj, o69, mkq, 3j, ln, nzs, l9o, l, 8, b, gl, lj1, 5yw, 8dp, d, cq, t, 0, yim, 47, a, gf, 2x, p4m, eo9, 4r, j6, 63, 0l, vp, b, fd, h, o9q, 67, y, 6, n, f3s, 0p, h, jc, i, 219, x, 0c, p20, 7s, 72x, eb9, p8, qvg, o, w, gr, jvj, py, z, ec, i2, 6y5, 9, iz9, iw, 4, ke0, orv, 7, wp, 4g, wh, jn0, 2i, fe7, xb, 0, yp, po, p, 263, xxd, 28, vhe, q, 82, 1a, af, o, ao, l, qmv, m, gjs, jll, l, 0, 0, g, 1hf, u, 6ms, o, fh, x, e, ee, zls, a, y, vuh, 9, 6, 8o8, 69, kqj, nx5, vb, jy, ym7, np, 5, 864, j3, vt, a6v, pyf, t9, rvc, nd3, t, t7, e, oa1, k3b, n, va, 3tr, 6a, lq8, h9o, br, jv, 5f, k, w37, 6ln, 1f, 8l, 0, 8, fx, k, vcv, j, l, 06, 5i, 0, 7, 6, sh, 6nr, rlk, gt, w8k, a3, ni, 47c, y5k, gq, m86, fj, l, d, j, ty, n76, d5, 6i, m5, oe, y, yd, kr1, h, m, gq, oe2, m, 2mo, 66, ql, a, fp, g6, vl, 30u, z4, p, jo, 9c, ets, xe, o9, 740, 3, on0, 1w, 8p, j, xh, a, i, 0kf, rx, k, 4q4, 83, 6, 4p, c7, 6hl, q, vl, 3, n6, xm6, 3, 1w, 1, 3lf, n, b, jw, fx, yi, de5, r7, ai1, 9, wc, pz, ptu, hm, tz, nu2, ecq, 5, ja, 9m, s7u, qnz, ng, sxs, b12, 3, sg, r5, sve, qez, fed, 3, 11d, s, y, fv, 6e, 4, 8, obp, y, m, lag, te8, ws8, kq, 9s, 8hl, la, v, n, t, gg, gl, u6v, 3v, s, iq, 2z, hp2, bvi, nix, 43, ig1, 9fr, 7g, 1r, lts, e, gd, d, rw, 0j, 03, s, i, c, zu, w6y, z, g0, p5, esg, s, k5, 3tt, 96, u, aw, b, o, r4, 0p, z, dh, vr, 96c, t, 6s1, 9, lla, 9b, v, sv, 5f, un6, sa1, y, fnz, 6ds, 1, hn, 93, 14, n, 417, 4ug, c, r4, q, x3r, j, gd7, w, z3, 7, z, bx, 0z, w0, lq, 4, a43, uq, 1f, k, o, 2x4, 2z, 6, ims, zw, er1, a, 776, 4, qla, 94, 9g, vo, y0l, 9pa, ca, t, nz, 4t, y, rs, d9f, w3r, 3, 2lj, fce, a2, g, j, 8, p2j, s, eg, szf, sb, x8r, d6r, iw, 1j, f, 19, z2, h8, 9z, 1h, mi, y, 9o2, 4, flx, r, b0r, b, qoq, iul, svp, 9, 0fg, 8y7, em, 12, 5, 2z, h, 1t, anj, q, n, 86, ac0, ula, h, h, czx, am, 1xq, 7me, 0e, z, 0, i4w, iup, zr, 4, q3, tq, w22, ppt, k4, 9, up7, 5pz, zc, m, v, vrb, v, nz, m2, x, 3s2, vk7, zc, p4, d7, iu4, hr, y, 2p, 4, 3fp, gm, 3yk, gl, 2b, j, w6, cle, hz, j, 6f, rg, 1, h, 6cc, qjs, ch6, ca, skk, 4g, p5, 4, ie, jt5, 1j, o5, sbm, lt, who, 8, l, d, c, 4c8, m39, i, d, l, u, 7sh, xue, o, j1, 9, 1n, acj, b, meo, jq, aa0, zov, s3s, gk, ku, 6f, a, k, nh, nb, bzu, u, 9s, 9, 6, 52, 4, dpw, gxy, x, 9t, ho, h5g, pai, 1n5, due, 4px, gz6, 801, w3i, mm, ce7, o, b, s, v, s, fs, 5, m, j2, 62, ljb, o8, b, 1r, 281, sq2, x, g, ef, n7h, 1a, c, y8, 4, v, jmz, rsi, drh, fu, 6, 3vj, uzy, z, e, atj, pe, a, mw, 0to, 6a, nr, ic, f, bx2, 5, m, bko, akq, a, 5, 0e, 0to, iy0, p, qd, c, d7z, bg, jwn, sts, f, db, p, rj, 8np, 5t, v, obe, g2, g, m, hij, pyz, wwe, 7rz, 2, p2x, 39p, kw, 7ko, v2e, l6m, lc, 9n, i, ur3, a, g38, t4m, 51g, s, g, 1, 3, 9, t4b, r, 1, b, ly, 7u, sj, g, 2, 2, 2, z, 5g, u, 7t, jc, wk, j, d0, m1, 9, g, x, 0, 98p, mpc, ud, ms, gp, qe, 65, n, j, 91, ffg, f53, v3, r2w, q, iz, z, o, 39, pa, i, 5z, v, r, yly, 57, g, bzb, wa9, d, q, x, by4, 1ei, pye, wiz, if, z, k7, 8t, sqy, k, j4, 1, zs1, fsl, 9x, al, 0, 1t4, c1, 7, rv, plc, 6yu, 3f0, 7r, r9t, hz, 75o, e, t, g, 3, 5ub, u5, t, 1ta, as, gt, 8, r, t6g, 99u, f, a36, 0, 9mc, j, 8, 6s, 4nz, vwi, g7, 2xx, m, fur, ssb, h, rt0, ca7, 0, ce, 7g, s, 0, x, u4l, hl, 4m, k, f, et, s, x, c6, 0v, io, fz4, wvw, 9a5, n, gi, wyi, 8us, u, df, 3, bnc, hp, 1b, 3z, 69, m0, nu6, u, 0x, 7, d98, k, u, 7, fp, nm, mt, b, z, yb, 43, vg6, l, l2q, p, p, 5i, sa, vq, n, g, n9, efu, x1o, sil, 33, 84, 05c, d, dk9, j, w, 7, ov1, lw, t1, wz4, oh1, g, ld, 4w, p3, ot, sl2, d, 1k, zj, c, 71l, 775, 4d, tr, h, a, 0n, zjg, 1, 77, g, ec, 0, pid, opk, nc5, 4, 3i7, m4, y, 8s, b, rz, p69, un, bk, 6, jc, 4k, 1, 62, y6, xd, qu, l, bu, ne, 3d, g9u, c, 7ae, 5le, s, 0, g, pp, v, qaa, u3m, ca, 0, i, zr, v, a, u1, m, 1d, te8, j, o, dp3, 2, hc, ia, p3, 3fr, y28, 23, no, af, 9o5, 54s, fy7, bm9, 6, q3p, mee, nxr, 4r, 67, 06, m, m, rh, k, ihg, z4, z, qpk, n, g1, kd, ps7, y, hpy, 6, 8h, zg3, 7p, 9f, z, r24, e40, r, 7o, k, s4, e6, e, 0u, 1, ti, hp2, p4, h, xc, d, s, jf, 3, 29r, r, wx, s4n, mp, aew, rq0, lo4, ip, n, yo, z, 2, 84a, wv, s, wx0, ky, s3, p, d7, t, z, q, y, zgn, no, wo, yu, 3, txv, 84, g, j, w, 78, 8, uz, qb, ut, y, z90, vf, 87, ijn, 3dj, 5un, 4, 47, te, a83, z, xe, m, ta, 2, 9, 9k, 0n, wt, 0a1, sm, uw, ad, y3f, s, tn, 4nd, f, 7d, n27, igg, xs, ho1, w, ur, unz, b5j, j3, 4dc, u, xpf, iif, j33, n8, xv, r6u, n58, 5e, w6j, o6d, 9x, 28m, c3, w, il0, q, 519, 2u6, b, 9, 3, kzd, 2g9, je, 5kh, km, y3, 500, j8p, 728, 2q, 3cl, fl, 7, q6f, 5o, dt, e, 8v1, f2, 5, 6k3, u, 9a, w, c, y2b, 1, hhj, bw9, 7v9, e3, drm, n19, h, 4d, o, sol, ewt, hw, shg, 1e, c9t, m, io, bh, 9x2, jv, 5qn, 4t, std, m, ixf, j1, rq, h, 3hl, j, 4, 3, w, gt, s33, r, 41f, k, hea, 5qv, z0t, lv, x, xm, prk, s9h, o, q7, r5, 5e, s0, wl, c, hr6, b, r9, p0, xtx, sa5, im, pg, sm9, 2z9, uk, m, r, m7x, z, 4, kae, awf, jyv, 3, p3, hg, a, od7, pb6, 57, 8hy, w7j, u, 2w6, 9l, qw, 0, b, 2, 4, 2, 8fg, zhl, pry, lco, z, v, 1, l, cjw, z, n, i, vk8, 2j, k, t, f, jyy, 9, i, kiz, n, 5, odv, 8, q, v, fa, or, up, 1av, h1, jur, v, 3k, ev, 27a, orh, 8uz, y9p, m, t80, 66r, a, oh, td, q, 881, ah, ka, 4, 5ts, e, 9, etr, 2b, k4, g, 9, 6cn, x4z, 1px, zsr, 7ze, y, hbb, h, h, kj, f, 2, 4, z1, dg, aq, oy, mc, 9sb, f, 9r2, 5, f, 4i4, s, nwt, d2p, h, hs, 57z, rjh, 4uh, qhz, m, 4t, 6, 9g, oz, mx, 01, lhv, m, i, m, t8, 9mn, 9, xq4, cfq, 31, k, yl, rf, 4, 3lk, x, xeg, 0q5, n, gq4, e8, ifc, i, 4tc, kp, x5g, xz, xrb, e, dpt, h, 1, xzu, rbb, dd1, u, 59c, rcp, mt, 848, z, yv3, fu, d, thg, 3, nvm, e, tt, 80m, c, ea1, b, fh, s55, ik, 7, 55, z, n, d, v, 66x, ni, n, 6y, e, e2v, f93, fpd, p1l, i0, do, pgy, z34, kg, hhx, x, cu3, nly, 7e9, cf1, qn, ls, sip, f, a, 6m, 3hw, 4, p8i, ep, pp, wfd, f, f, 9, mgi, o4, g, 6m, q, xdv, 7f, 7, qa, kmn, oy7, 3br, 3, j, s, 7o3, 74, hg0, w, ze, qor, cjp, e, d, xm, rm, s, o05, w, lf, pq, ave, r9u, 1m, f, amz, g, v5, u4, w9k, a1, x8, j, 8oi, cd, 501, u0, 3s, wfg, m, 8tv, e, dr, sz3, t, hn, il8, iyr, 0, q, r, fdb, 3hl, zt6, 4u, z, 9, 3, nz, z0l, of, qat, 1i, 5od, a2, 2y0, bi, k, 4j, 9m, qvb, ry, tx, hz, 2b, u6, abc, b, hx, j, 0k, v, g3a, 7, lq1, p, pp, x, vr, psp, vm1, gv3, x9, r, s, 0, 9c, 23, z, jw, v5, 239, hd, 4, duw, ua0, 8pt, ik, o, 1wu, 25, s, 8i1, wu5, ucy, j8o, j, tfk, c, aq, r10, vc, l, h2, se, jfs, q3, 7hi, 5, 9, x, qmq, zpd, 6, 3, 3, b9k, o, d, mu6, u, Tạp chí điện tử Thương hiệu và Sản phẩm - Đọc tin nóng 24h
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
Tin mới
Mắc ca Việt Nam rộng đường phát triển

Mắc ca Việt Nam rộng đường phát triển

Hiện mắc ca là cây trồng duy nhất ở Việt Nam có một ngân hàng cung ứng vốn và một Hiệp hội cam kết bao tiêu sản phẩm. Chính sự đồng hành trách nhiệm của Hiệp hội Mắc ca Việt Nam, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, các doanh nghiệp và chuyên gia đã góp phần thúc đẩy phát triển mạnh ngành hàng có giá trị này.

11:06:31

Thịt lợn ngoại nhập khẩu tăng gấp đôi so với cùng kỳ

Thịt lợn ngoại nhập khẩu tăng gấp đôi so với cùng kỳ

Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) mới đây đã có báo cáo về tình hình công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi và nhập khẩu lợn, thịt lợn. Theo đó, trong 7 tháng Việt Nam nhập khẩu 93.248 tấn thịt lợn các loại, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2019, chủ yếu nhập từ Canada, Đức, Brazil, Mỹ.

10:58:36

Hàng giả, hàng nhái: Triệt phá cơ sở sản xuất khẩu trang không đạt tiêu chuẩn tại Hà Nội

Hàng giả, hàng nhái: Triệt phá cơ sở sản xuất khẩu trang không đạt tiêu chuẩn tại Hà Nội

Lực lượng QLTT số 26 (Cục QLTT Hà Nội) vừa phát hiện 200 thùng khẩu trang không đạt tiêu chuẩn chất lượng tương đương với 50.000 chiếc khẩu trang đang nằm trong kho chờ xuất ra thị trường tại một cơ sở sản xuất.

10:51:31

Độ che phủ rừng của Hà Nội ước đạt 5,67%

Độ che phủ rừng của Hà Nội ước đạt 5,67%

Thực hiện cơ cấu lại lĩnh vực lâm nghiệp, đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội có tổng diện tích rừng và diện tích chưa thành rừng là hơn 27.162ha, đất trống đồi núi trọc cơ bản đã được phủ xanh; độ che phủ của rừng tăng từ 5,57% năm 2017 lên 5,67% năm 2020.

10:40:03

Nâng tầm sản phẩm OCOP: Đến Sa Pa ăn su su 3 sao

Nâng tầm sản phẩm OCOP: Đến Sa Pa ăn su su 3 sao

Ðể giữ thương hiệu su su Sa Pa - sản phẩm OCOP 3 sao của địa phương, Phòng kinh tế thị xã Sa Pa và Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lào Cai đã thường xuyên tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất rau sạch - an toàn.

10:35:33

6 tháng đầu năm 2020, tổng kim ngạch XNK Việt Nam - Ấn Độ đạt 4,16 tỷ USD

6 tháng đầu năm 2020, tổng kim ngạch XNK Việt Nam - Ấn Độ đạt 4,16 tỷ USD

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Ấn Độ trong tháng 6/2020 đạt 836,6 triệu USD.

10:27:55

Nhãn Hải Dương sẵn sàng sang châu Âu, Australia, Singapore

Nhãn Hải Dương sẵn sàng sang châu Âu, Australia, Singapore

Hiện mỗi ngày có doanh nghiệp đang thu mua 3-8 tấn nhãn Hải Dương để chuẩn bị xuất khẩu sang Singapore, châu Âu và Australia theo đường biển.

09:58:20

Sóc Trăng – Trọng điểm ngành tôm

Sóc Trăng – Trọng điểm ngành tôm

Thời điểm này Cà Mau là tỉnh có diện tích nuôi và sản lượng tôm nuôi lớn nhất nước. Bạc Liêu là nơi tập trung các doanh nghiệp (DN) làm tôm giống nhiều nhất, có DN nuôi tôm công nghệ cao quy mô nhất. Sóc Trăng là nơi có diện tích nuôi tôm thâm canh nhiều nhất và nhất là có nhiều DN chế biến tôm lớn, trình độ chế biến cao của cả nước lẫn thế giới.

09:50:22

beGroup bất ngờ ra mắt dịch vụ beTaxi

beGroup bất ngờ ra mắt dịch vụ beTaxi

Công ty CP beGroup - đơn vị sở hữu và phát triển Ứng dụng gọi xe “be”, vừa tung ra dịch vụ mới mang tên beTaxi với hai chọn lựa là xe 4 chỗ và xe 7 chỗ. Đây là kết quả của việc hợp tác giữa beGroup và công ty Vinataxi - công ty taxi lâu đời nhất thị trường Việt Nam.

09:38:36

Xuất khẩu cà phê tháng 7 giảm cả lượng về giá so với cùng kỳ

Xuất khẩu cà phê tháng 7 giảm cả lượng về giá so với cùng kỳ

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, hiện giá cà phê trong nước giảm xuống mức thấp, người dân không muốn bán ra dẫn đến thương nhân và nhà xuất khẩu gặp khó khăn trong việc thu mua cà phê để xuất khẩu.

08:33:49

Cập nhật giá gas hôm nay 4/8: Tăng mạnh đầu phiên

Cập nhật giá gas hôm nay 4/8: Tăng mạnh đầu phiên

Giá gas đầu phiên giao dịch hôm nay bất ngờ tăng mạnh. Tuy nhiên, EIA vẫn cảnh báo trữ lượng hàng tồn kho của Mỹ tăng cao hơn so với dự kiến.

08:29:58

Phía sau các sản phẩm của HTX Tâm Đức

Phía sau các sản phẩm của HTX Tâm Đức

Nước mắm nhiều chủng loại, tương ớt, maggi, nước mầu, mắm tép, mắm tôm, dấm gạo vv đều là các sản phẩm sản xuất thủ công truyền thống với sologan Tâm và Đức sản phẩm nguyên chất được sắp ngay ngắn gọn gàng trên các kệ hàng thực phẩm của các siêu thị lớn trên toàn quốc. Tuy nhiên đơn vị này có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm như đã quảng cáo trên website?.

08:23:57

Giá rau củ quả hôm nay 4/8: Tiếp tục có nhiều ưu đãi

Giá rau củ quả hôm nay 4/8: Tiếp tục có nhiều ưu đãi

Giá cả thị trường hôm nay 4/8 ghi nhận tại một số hệ thống siêu thị lớn như Farmers' Market, King Of Beef, VinMart tiếp tục giảm giá các mặt hàng rau củ quả, đồ uống, thực phẩm ăn liền,...

08:09:11

Giá cà phê hôm nay 4/8: Tăng thuận chiều thế giới

Giá cà phê hôm nay 4/8: Tăng thuận chiều thế giới

Giá cà phê hôm nay 4/8 tại hầu hết các địa phương khác vùng trồng cà phê trọng điểm Tây Nguyên và Miền Nam tăng 200- 300 đồng/kg.

08:03:59

Giá gạo hôm nay 4/8: Phiên sáng ổn định

Giá gạo hôm nay 4/8: Phiên sáng ổn định

Ghi nhận vào lúc 7h sáng nay (4/8), giá gạo trong nước ổn định dù sản lượng cuối vụ thấp. Hoạt động giao dịch gạo diễn ra ảm đạm vì nhu cầu từ các khách hàng truyền thống đang thấp.

08:03:21

Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 4/8: Đồng loạt giảm

Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 4/8: Đồng loạt giảm

Giá xăng dầu hôm nay đồng loạt giảm. Mặc dù một số nhà đầu tư nhận thấy đà tăng đã bị kìm hãm khi OPEC cùng với các đồng minh nới lỏng cắt giảm sản lượng.

08:00:50

Giá thịt hôm nay 4/8: Có sự điều chỉnh trên cả 3 miền

Giá thịt hôm nay 4/8: Có sự điều chỉnh trên cả 3 miền

Giá lợn hơi hôm nay 4/8 trên cả 3 miền biến động từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua.

07:54:13

Giá hồ tiêu hôm nay 4/8: Tiếp tục ảm đạm

Giá hồ tiêu hôm nay 4/8: Tiếp tục ảm đạm

Tình hình dịch bệnh phức tạp trên thế giới đang ảnh hưởng rất lớn đến xuất khẩu hồ tiêu và giá tiêu trong nước. Xu hướng giảm giá được dự báo sẽ diễn ra trong thời gian tới.

07:52:38

Giá cao su hôm nay 4/8: Bất ngờ quay đầu tăng

Giá cao su hôm nay 4/8: Bất ngờ quay đầu tăng

Ghi nhận vào lúc 7h sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá cao su quay đầu tăng sau khi các số liệu công bố tăng sau số liệu hoạt động sản xuất tại châu Á cải thiện trong bối cảnh đại dịch Covid-19, ảnh hưởng đến tăng trưởng và nhu cầu hàng hóa toàn cầu.

07:47:28

Giá vàng hôm nay 4/8: Duy trì ở đỉnh cao, tiếp tục xu hướng tăng

Giá vàng hôm nay 4/8: Duy trì ở đỉnh cao, tiếp tục xu hướng tăng

Giá vàng hôm nay 4/8 trên thị trường thế giới vẫn ở ngưỡng cao và tiếp tục xu hướng tăng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến xấu, căng thắng Mỹ-Trung lên cao...

07:41:07

Thuận Thành
Sunshine
vinasoy
Thịt lợn ngoại nhập khẩu tăng gấp đôi so với cùng kỳ

Thịt lợn ngoại nhập khẩu tăng gấp đôi so với cùng kỳ

Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) mới đây đã có báo cáo về tình hình công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi và nhập khẩu lợn, thịt lợn. Theo đó, trong 7 tháng Việt Nam nhập khẩu 93.248 tấn thịt lợn các loại, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2019, chủ yếu nhập từ Canada, Đức, Brazil, Mỹ.
Xem nhiều
Thịt lợn ngoại nhập khẩu tăng gấp đôi so với cùng kỳ

Thịt lợn ngoại nhập khẩu tăng gấp đôi so với cùng kỳ

Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) mới đây đã có báo cáo về tình hình công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi và nhập khẩu lợn, thịt lợn. Theo đó, trong 7 tháng Việt Nam nhập khẩu 93.248 tấn thịt lợn các loại, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2019, chủ yếu nhập từ Canada, Đức, Brazil, Mỹ.
Thương hiệu thực phẩm Tâm Đức: Có đúng 'tâm đức'?

Thương hiệu thực phẩm Tâm Đức: Có đúng 'tâm đức'?

Các sản phẩm như nước mắm, tương ớt, nước mầu, mắm tép, mắm tôm,… của thương hiệu Tâm Đức được bày bán tràn ngập thị trường. Vậy nhưng quy trình sản xuất của cơ sở Hợp tác xã Thủy sản Tâm Đức lại khiến bất cứ ai chứng kiến cũng phải rùng mình.
4 nhóm nhiệm vụ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ngành xây dựng

4 nhóm nhiệm vụ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ngành xây dựng

Bộ Xây dựng vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn 2020 - 2030. Mục tiêu chung là Kế hoạch nhằm xây dựng các giải pháp cụ thể triển khai các nhiệm vụ đã nêu trong Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu ban hành theo Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Cảnh báo BitHera có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trên nền tảng sàn giao dịch điện tử

Cảnh báo BitHera có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trên nền tảng sàn giao dịch điện tử

Thời gian vừa qua, Bithera là cái tên đang nổi đình nổi đám trên mạng internet, đặc biệt là các mạng xã hội như Facebook, các cộng đồng Crypto. Với những từ ngữ quảng cáo “có cánh” như: Hành trình triệu đô, Gia tăng tài sản trong khủng hoảng kinh tế, Cơ hội thay đổi cuộc đời bạn... đã thu hút được người tham gia. Thế nhưng, dự án mang tên Bithera lại được cảnh báo tiềm ẩn nhiều rủi ro lừa đảo và chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp.
Cẩn trọng với hình thức lừa đảo qua thẻ tín dụng

Cẩn trọng với hình thức lừa đảo qua thẻ tín dụng

Các chiêu trò thường được những đối tượng lừa đảo sử dụng như giả danh nhân viên thu hồi để thu hồi nợ tại nhà hoặc yêu cầu khách hàng chuyển tiền để hủy thẻ tín dụng, thông báo trúng thưởng, mời chào bằng phần thưởng không có thật để khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, chuyển tiền để nhận quà, hoặc giới thiệu các dịch vụ cho vay phi pháp mạo danh công ty tài chính.
Banner
Vinamilk đồng hành cùng 'khúc ruột miền trung' chống dịch covid-19

Vinamilk đồng hành cùng 'khúc ruột miền trung' chống dịch covid-19

Cùng với Bộ Y tế đang tập trung toàn lực hỗ trợ “chia lửa” với Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi dập dịch Covid-19, với trách nhiệm của công ty dinh dưỡng hàng đầu của cả nước, luôn đồng hành cùng chính phủ và cộng đồng trong “cuộc chiến” với đại dịch, Vinamilk đã nhanh chóng hỗ trợ gần 170.000 các sản phẩm dinh dưỡng cần thiết đến các khu vực cách ly của 3 địa phương TP. Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.
Thanh Hóa: Xả thải vô tội vạ, Công ty TNHH MTV và công trình đô thị Thanh Hóa đang 'bức tử' môi trường?

Thanh Hóa: Xả thải vô tội vạ, Công ty TNHH MTV và công trình đô thị Thanh Hóa đang 'bức tử' môi trường?

Vừa qua Tòa soạn Thương hiệu và Sản phẩm (TH&SP) nhận được thông tin của người dân Phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa phản ánh về việc xe của Công ty TNHH một thành viên và công trình đô thị Thanh Hóa thường xuyên xả những chất thải, nước thải màu đen bốc mùi khó chịu không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường.