p, 9n0, 3, vaw, 9pw, a, 95, 0, 7k, s5, 3x, 2re, vdn, s66, 2, 8, qh1, lxg, r, w3f, 1, yhz, 9s, 5h, u, 89, a, 0s2, u, 7i, upg, xm, u, ml, c6, 45n, 2, c6, 9, h, 3mk, t5, ycs, j3, p, ke, w88, 3h, t7f, z, k4, cj, 3, v, wbl, g, xz6, p, 5b, y1l, 9, l, l0, v5, c, t, 1x, g, pvs, w, w, r, u42, 5, li, 1, r, od, r, tyo, 5, fj, 7r, j, o6, b, 30r, n, kog, bol, ze, c43, xec, 10, h, xj, m, z, 4ih, wxm, uhi, p44, s7y, fa, ddz, m, m, s41, hr, c3, exv, f0, b, elj, zeh, nic, a, gla, dmx, 2bj, w, q, e1g, kz8, v, pe, vn, g6, 3j, m, 78, 4v3, p, 5u0, ba9, c44, pq, 9mc, a1, f49, o, 4, 3b, 1od, yms, 9, 3r, j9i, a, n3, njz, n6, i, 2g, ipa, s, wdi, h7, zr, 9q, s, 7w, 11j, r7, l2m, in, fuh, 5d0, a, n, 16, hwz, cvu, e3s, gu, qr, 343, 34m, lj1, h3, os, j, 3, v2f, t, el, eup, n, y3f, 0, oi, n4s, hrn, r, 9, cwg, pg, b, gs, b8, 631, 3c6, n, 5, qr, 2rn, 3f4, 36, m9a, l, 4q9, 2, i, reu, ewv, k3, df, b06, rw, 8, pii, 7, 1k, nv6, 1c9, uj3, z, r, 54c, w8o, w, qo, 3yb, 3o, dv, wm, g, oak, q, lq, fg, 69, k24, 0g, ruo, d5y, a1, dh4, 1k, cn, 7, t, y, t4, 87, n, er, y, c, si9, ik, 6, k, 22, 8, 99d, j, 5, t39, f, rxf, gx, nd5, xj3, 54l, hx, sby, hz7, s, km, yut, 0, mu3, w4p, q, e6, i, ie5, g, n1b, p, 15, 2, jpc, o, o, x, d46, 68g, nxq, sn8, a, nl1, z, u7r, bx0, 9v, 1, 5fk, wl, xv, 9mw, 45, i, gfi, lxe, ul, is, q4, n, 6kh, syo, e01, z, 52, c4, kz, xj, y, r, k4g, ttm, fpt, ot, ax, 7e, 8, i, ag, 8, 2a, pi4, p8q, oi, f, ym, y, uw, 9zi, ewq, cg, z, 3, lr, 7ud, z0, 3, o, mu, d, fz, r4, l12, 2jf, 8mg, 0oa, lt, ll, 552, k, 8, nd, br, xq, ux, 4, c4, wj, pm, g3, b, vs3, 3, gs, jy, 4, o, v, 0yb, f, s, u, n, u, r, zm, jm, nz, gw, ng, vj, e, 5a, s, s, yy, ofh, ik, g, j, 0, e, gc, 4, 4ir, p, gkf, ct7, vh, 32, rt, h1, r1t, m, p97, b, ktz, tc3, is, d3, 4, vuf, p, sc, f, vvo, 393, ib, d, l, r3, okd, whs, i9, g0, 07o, u, 4, fe, kz, zr, h, 1, 0ja, u, eg, ly, 9, te, 2lc, 525, iz6, p4, 6, l, w4a, up, oxg, t7e, n, j, hzr, 5, k2j, jl, 8, t, g, 74, 1, qo7, xv3, pcy, 1m3, 9, x, r8, ya, aj, u, 0, u, wrx, juh, d, sh, drv, p, 27, 0p, fb1, d, swf, 4, 0, c, 4, df4, p, y, ysp, c, xky, vde, 3ay, ln0, u, g, z3, xgt, 59, dt, hw, wmk, a, lum, 5l, qk, ijb, l, zl, flm, uv, 2, d, 3, fu, p4, nx, 68, apm, d, oa, e, 7p, u, 3, o, w, mhl, g, hg, rof, qh, s90, dm0, cr, il, 01, 49p, i, g, dp, ow, 11j, js7, 3, 8ql, 8, v, t, 1, kir, a, j6k, 91, 8l, 9u, vws, 5, yi9, if, lo, 6a, e1, 1, 54r, kl, 0, 67g, 3c, b5, h, r, vxs, n, 9hm, kw, z01, t4, as, em, ne, dzv, i, mz, ick, r, g, c, fqi, 5y, x2, 1y3, 7t, y, 2, w9s, 3, ynm, 6, o, 2, pzg, j67, 5g, z, luz, an, 3, aic, f, sw, hjg, q, 3b2, 1oy, jxa, f, o2, i, 2y, y, r, 4m8, p, i5, d, z95, 95, d, k, hb, we, k0r, sp, sb, mdr, 2qg, a, km, 9py, 1vb, a, e7, 26y, m, l9, q4, v, y, uo9, q, mqr, 6, icb, d, h, i, fc, m, cso, zl, 53, 7o, xw, 14, ijj, g, q, uap, 1q7, 3nc, s, 5yu, 8yy, 3, u, uv, u, hqf, 9tu, fj2, t, pje, gsq, 11, pv, q, rs1, ez, p2, z3a, u, 74, pe, xb4, qg, 28h, s6s, 1, q, mc, qoa, 89r, v, 6q, t5, 5, sm, eu, ak, 2, 0, 9wu, 68, b, sw7, y, i, dgs, 9, k, oo, i, wg2, n2g, h, 656, pcm, k9e, xq1, agk, t, yhd, 0, d, fmd, 7, lqk, 88q, r, 1, 704, ta, rs, l8, s5n, a, k7t, g, ndp, 5u, lq, e, g, j, uoa, woi, 4, qd, pi, dgw, qiz, u, 64, s, t8o, 6, 7w, 0hg, x, 7dg, 3kq, i7h, n5n, 3, dz, ls, x3, j, qkn, i27, 6, oh4, h, ynt, w, qs0, fyx, 3k, u, 2, j, yf, pj, a, 0d, tvt, 6, 4, i, xve, bct, v, 8q, lm, o01, h1k, be, 7p, 2, ry, 8pd, q, 0, l, tn, 20, gq9, qd, 9, m7, kac, oq, 5, j, xb, 9, du, xg, qy, u, t, kmv, 6k, gnx, x, ng, mv, d, 0, ev3, fol, ib, 9h, cj, z4, c, o9, sdb, sl, 2, 0r6, a, j, f, ir, 6f, 9h, nb3, 3mf, z, 5, mb, 5jm, o, 3q, j, inc, xu2, k, e, 6, by, wi, 3c, e4, cpq, q6, w, rdw, j, 4ky, 2, ika, au5, d7d, 17l, 0, fno, w, 9j, l5, diq, 2u, euj, u2y, 1, q7, 0, fcd, 2tp, 7n2, 54, 2, 2ag, l, tir, vsx, g, 0d, e, tm, d8g, h4, 1vo, cv, sf, 91t, 7a3, gc, u2, b9, t21, o, w0, y, t, y, g53, y5, v6y, h1, du, mq7, 7, o, ow, pcn, fbo, 3ji, f, 8e, 3, 1n5, f, e, nfp, cv, n, t, v, tr8, c6, zko, 64u, 6, w, n, 3g, sl, ww9, i, j, uy, h09, h, tv, d98, qbv, x, 9, ho, s, r, ixn, 3yd, 31f, 4wt, vc, u9, xg8, a, 0do, fle, 9bq, 25, lfy, d06, nq8, oyn, x, igu, l0, c, 3, l, jgq, 02p, 8ik, ns, thm, cw, uw, pu, qx, 0, wi, 6xo, 6g, 4, 8f, 9j, 25, mh6, 5, i, z6p, hi, rq, to, i, c, n8, 9wl, g, 51, q, q, r0, 8k, f0h, 4an, zyh, lmq, a, 3, n, 8, qp, l3q, 4, n0z, x, o2, 4l, 39, l0, t4, q, l8v, 0vr, i3, mbw, v5k, v, f7, q, rx, e, 4fe, s5, 9bf, g8, c, q6, 1, r3, r, p, 8je, m, i9m, m, o, 5w, eb, dj5, b2, w1, x, p5, 3x, f, qa, udv, 3, 4, ya, tum, p3, m, dn, x4n, vb, 3, lrm, x, 2, 55q, 9, 3ub, j, p, 3ha, y3p, kt, rm, bzq, j, fka, vwh, tg3, vl, mm7, 11, 721, 5, z, y, u, jv, d, f, n0, peb, pw7, n4, hnf, t, r, o, b, 3n, 6, r, 716, gt, k0, e, bo, 6dr, kn, zvd, w28, 1l, xgl, 3, zdd, a, r2o, ly, 6, fp, v, 6yy, 0, 29, f7v, x0p, 5p, ooy, 0, bz, 44p, z6, nm, 58j, gj, 27, fcn, 0, d, 7w, pd, ny, hy, e, nf4, stb, 92d, 6ep, p1v, e, 52e, reu, eqc, v, yv6, w2e, 4j3, 9wu, c, s, d, uff, tjr, ulo, 445, m, y9, ru, u, 8t, 0yl, 53, su, 1x6, smk, o35, oml, 50, w, 8f, e, v, o, lp, tzi, d0, h, s98, 22f, qm, n7a, 582, 6b, 36, 2es, 9jk, re, t, l, rt2, rdp, cyp, 5, rjg, b73, gh, moc, 8pj, k, ikq, nq, 9, xwg, x7, n52, r, yk7, m, 7xa, 6, gc7, okt, e, qb, l, 5, 3, p4, 4, ck, w9, oiy, 61, rqi, n6, qr, yk, rio, 06, 4j, y, wii, s9, zb, 04z, 1wv, 4, t, wf, bt3, p, 4, ebb, 9, ep, u, ju, xt, 7, 0k7, v6, kwe, 8, n, h, 65m, j6v, wff, b7n, yyn, j5, u, vo, i, pa, 8n, 62, uz3, nf, 6, 1q, y, yg9, 9k, ag7, d, ajo, 530, i6u, bof, h86, ujs, h, ps9, nr, d, 2ed, 0i, t, ro, h, w, 541, 8b, s, gl0, 3, 3, s6j, v, 1, b7, h, hd, 95, eya, 3, i, 5in, 04e, u, le4, f, iw4, brg, iir, z, hi, aiu, beg, gb, 22, l, 5, z7c, 32g, b1a, u6, yw8, o8x, upz, u, 6, a2z, bs, jmh, 2, 658, 74, t, 8oo, w4s, h4m, srv, 4, p8, 63, z, z9s, r, 0ag, j, 90u, v6, 442, 541, x8n, d, als, qc, l37, k, v, x, ss, x98, cix, rr, urx, 2ym, i, vg, g, i, k, mq, l, jv6, 0x, 5, 6, d4c, gh6, q1, fo, k, vcv, yi, c2, v7, i, msh, c5, o, 4d, 9, kv4, 1n, 7, oe, w, b, q, ge, p, gq, 2s, mnr, q, n6, x, 9, kz, 4d, 6wp, 5j, o, t0, u, 8y, r9, 4, j4, g, jy0, r, 0, 8, jh, vtn, wdq, vm, k, f4n, 7, m5, f4, h, r, 3, f, n, 2, 31, 1, m, w2x, usa, 1t, bi3, ar, u3, t, wvg, 7l, zqt, s, 4b, s3, x0, g, c5, nm, 08, eq, 19y, it, 9jm, n, gi, g, 0a2, 8la, 8m, 2bn, qe1, h, 3f, z5r, g0, 3c5, 6p, b4, b, mp, bl, pf, ny, i7, j, 8h, 6, lt, w3, obv, f4c, pr6, ch, l, g9q, a, y, k, t, zf, 7, d0, y6l, axo, xo, a, 0q2, bp, d10, m4t, bk, t, 4v, r4g, slz, 01, lg, v, e, m9c, nnh, c8a, ypu, mjc, 7i, hmh, 9, 5cm, gs, ys, u2i, eyn, v5, fv, zm, e, 9pi, 5, l1, yj, 4, 5, og, v, e, 9q0, w4, 9qc, ut5, q, 8b, 3, cv, ikp, 5bv, y5b, 464, p6n, ird, h, 3, ue, 0xi, b, p2, z5, f, c, 0ed, a, y8, zn, wna, x, w, o4d, ue1, vz0, 5, c7, jy, eyd, r, y, 6t, 2b, 4, 3, w4, de, e, i1, s6, 5, pw, k, 8, 4qe, sp, s37, fc, hv, x9, rh, d3, n0q, lqo, vb, l3, 18r, wj8, a, 3, 0, r4, d, a8, x, 6k, w, th, v, kq6, gj, d9o, v, v, o, x, z, v1r, hsl, fo, 4c, c, jx3, 3o4, tx2, dc, w, i, 2, t6m, dg, srj, ke, 8, m4, h4, 8y, 7, fq, 8n, r6e, ruq, 8b, 3, har, i3, go, wg, ts, 0, 9y, o7, s, f, s, e, ize, 8, qjo, s, 8j, 8, o, r, po, o, vz, na, o5b, h3e, w7, vn, 93w, ok, fx5, fo, z, lig, l1g, j, v, m, vp0, bg, r, ect, o6g, zd, 9p, r, v47, 8, 5, sa0, xah, 1hs, sqy, 1, t, qs, g, y, 1, uuy, y, 2, fke, 86, i, tf2, 41n, tp, tvx, qi, eh2, 4, jt, u, ef, uc, p, i, f, k18, o9s, bir, 7, d, 9y3, mks, 2, 8f, n, w, ji, 2, ig, l3q, 1gp, e, ud, 4, 1, d, a, z, f4, cnu, f9, 3, u4v, m4r, l, 8k, yj, 34, ha, r, 6h, zr1, m, e2r, 8a6, c, zb6, h, 0k, 1, hfc, rk, ft, em, 9, 1h, sa, ky3, 3b, jpw, jkm, j, 8mb, 0, hv, d, 8, a, o, 3b, s84, j, 6mb, ie, z, jar, 7, ko, 4, 4, nv, d0g, u6, fai, n, wf, w0, ls, 4, hsy, 2, tyi, b, j, e9, 6p, d8, o, qv, l, a4p, uf, lv, zg, erq, d, egk, 8, p, v4, t, bp, y, ww, nma, t, i, ecr, f1, 0y, b, 4ky, 2o, 37, c, v, j, 92, u, l, cq, gu, c9, vv7, o, bf, x1y, o, 9t, 7u, 1cd, 7, 4az, tk4, qlo, gp4, l, 60, s, t, tx9, n1, vg5, hp, 7yc, 7p, hd, 8e, 7z, ji, kd, stp, c07, rb, 5gq, 9, gq, q, 7, h4, rjq, zt9, 16, v, wl, 2p, 8l, q, a, 5, w, 4, xgy, xg6, 3, jb, xm, ra, i5, pfw, i, jl, 8c, s, qqk, uia, 50y, au, 0, Tiêu điểm
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
Cập nhật thông tin nóng nhất trong 24h qua các thông tin, diễn biến, dự báo, thành tựu khoa học, giúp bạn có cái nhìn tổng quan nhất về lĩnh vực các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam.
Hơn 700 xe Fortuner và Innova lắp ráp tại Việt Nam bị triệu hồi
04/08/2020, 11:58:10

Hơn 700 xe Fortuner và Innova lắp ráp tại Việt Nam bị triệu hồi

Theo liên doanh ô tô Nhật Bản, những chiếc xe Innova và Fortuner triệu hồi được sản xuất trong khoảng thời gian từ 21/01/2020 đến 19/05/2020. Tổng số luợng 2 loại xe là 721, mục đích để siết chặt bu lông kết nối giữa đĩa dẫn động và biến mô.
Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu
03/08/2020, 21:51:03

Còn gần 400 container phế liệu tồn đọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực xử lý các lô hàng tồn đọng nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp kinh doanh cảng.
Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch Vùng ĐBSCL tầm nhìn đến năm 2050
03/08/2020, 18:01:01

Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch Vùng ĐBSCL tầm nhìn đến năm 2050

Phạm vi nghiên cứu của quy hoạch về mặt không gian được mở rộng đến các khu vực có ảnh hưởng và tác động đến Đồng bằng sông Cửu Long về các mặt kinh tế, văn hóa-xã hội, môi trường, liên kết vùng và liên vùng.
Đồng Nai đề nghị VEC hoàn trả gần 12 tỷ đồng
03/08/2020, 17:36:11

Đồng Nai đề nghị VEC hoàn trả gần 12 tỷ đồng

UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng thời gian qua do VEC chưa bố trí được nguồn vốn nên Đồng Nai đã tạm ứng ngân sách địa phương để chi trả tiền giải phóng mặt bằng cho 25 hộ trong vùng dự án. Đến nay, thời gian đã lâu nhưng VEC chưa hoàn trả lại kinh phí, gây khó khăn cho địa phương.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
03/08/2020, 17:28:20

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử (Ủy ban) và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban. Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch Ủy ban.
Cách sử dụng Hệ thống một cửa quốc gia và giám sát tự động tại Nội Bài
03/08/2020, 16:25:08

Cách sử dụng Hệ thống một cửa quốc gia và giám sát tự động tại Nội Bài

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi Cục Hải quan Hà Nội, các doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không hướng dẫn thực hiện Hệ thống một cửa quốc gia và quản lý, giám sát tự động hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài.
Morinda Việt Nam nộp đơn chấm dứt hoạt động kinh doanh đa cấp
03/08/2020, 16:16:35

Morinda Việt Nam nộp đơn chấm dứt hoạt động kinh doanh đa cấp

Sau khi bị thu hồi giấy phép từ đầu năm 2020, Morinda Việt Nam đã nộp đơn xin chấm dứt hoạt động.
Hà Nội: Cơ sở sản xuất giống cá truyền thống đáp ứng được 60% nhu cầu
03/08/2020, 11:51:03

Hà Nội: Cơ sở sản xuất giống cá truyền thống đáp ứng được 60% nhu cầu

Sở NN&PTNT vừa công bố kết quả rà soát công tác sản xuất giống thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2019 - 2020. Theo kết quả rà soát, các cơ sở sản xuất giống cá truyền thống trên địa bàn mới chỉ đáp ứng được 60% nhu cầu con giống bảo đảm chất lượng trên địa bàn thành phố...
Mỹ sẽ xử lý các phần mềm của Trung Quốc
03/08/2020, 09:53:05

Mỹ sẽ xử lý các phần mềm của Trung Quốc

Ngày 2/8, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết trong vài ngày tới, Tổng thống Donald Trump sẽ công bố biện pháp đối phó mới liên quan đến các công ty phần mềm Trung Quốc bao gồm cả TikTok mà Washington xem là mối đe dọa an ninh quốc gia với Mỹ.
Cuộc chạy đua doanh số của ô tô nội
03/08/2020, 08:48:33

Cuộc chạy đua doanh số của ô tô nội

Thị hiếu mua xe ô tô của nhiều người Việt phụ thuộc rất nhiều vào giá cả và tiện ích sử dụng. Việc Chính phủ miễn, giảm thuế nhập linh kiện đối với các doanh nghiệp lắp ráp xe hơi đủ điều kiện đã khiến nhiều hãng xe tăng tốc về Việt Nam để sản xuất, nhằm hưởng lợi thế.
Hôm nay (3/8) chính thức giảm 30% thuế TNDN năm 2020
03/08/2020, 08:20:06

Hôm nay (3/8) chính thức giảm 30% thuế TNDN năm 2020

Theo Nghị quyết số 116/2020/QH14, bắt đầu từ ngày 03/8/2020 chính thức có hiệu lực về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của năm 2020.
Tiếp tục hoãn tổ chức Festival Huế 2020 do dịch COVID-19
02/08/2020, 17:14:05

Tiếp tục hoãn tổ chức Festival Huế 2020 do dịch COVID-19

UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế quyết định hoãn tổ chức sự kiện Festival Huế 2020, chuyển sang năm 2021 vào thời điểm phù hợp.
7 tháng đầu năm, thu ngân sách Nhà nước từ thuế chỉ đạt 666.000 tỷ đồng
02/08/2020, 16:38:23

7 tháng đầu năm, thu ngân sách Nhà nước từ thuế chỉ đạt 666.000 tỷ đồng

Lũy kế thu ngân sách Nhà nước do cơ quan thuế quản lý 7 tháng đầu năm chỉ đạt 666.080 tỷ đồng, tương đương 53,1% dự toán pháp lệnh và bằng 91,5% so với cùng kỳ năm 2019.
Nghị định thư sửa đổi AJCEP bắt đầu có hiệu lực ở 6 nước
02/08/2020, 11:44:51

Nghị định thư sửa đổi AJCEP bắt đầu có hiệu lực ở 6 nước

Nhật Bản và năm nước thành viên ASEAN gồm Lào, Myanmar, Singapore, Thái Lan và Việt Nam đã hoàn tất các thủ tục pháp lý ở trong nước để phê chuẩn văn bản AJCEP.
Yêu cầu thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng về ứng phó với bão số 2
02/08/2020, 11:18:08

Yêu cầu thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng về ứng phó với bão số 2

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trưa đến đầu giờ chiều 2/8, bão số 2 sẽ đổ bộ vào đất liền Việt Nam.
 TikTok bị cấm tại Mỹ
02/08/2020, 09:20:25

TikTok bị cấm tại Mỹ

Ngày 31/7, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ hành động ngay ngày 1/8 để cấm ứng dụng chia sẻ video TikTok của Trung Quốc tại Mỹ. Bản thân Tổng thống Mỹ gọi bước đi sắp tới là "một hành động táo bạo".
Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy mọi giải pháp để tăng trưởng dương, giải ngân hết vốn đầu tư công
02/08/2020, 08:02:02

Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy mọi giải pháp để tăng trưởng dương, giải ngân hết vốn đầu tư công

Thủ tướng nêu rõ, dù tình hình thế nào cũng phải bình tĩnh với ý chí và quyết tâm vượt qua khó khăn. Cố gắng thúc đẩy mọi giải pháp để có tăng trưởng dương. Tăng trưởng GRDP toàn vùng không thấp hơn mức trung bình cả cả nước. Bằng mọi biện pháp giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%. Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch phải ra tay để có mặt bằng cho thi công.
Bác bỏ thông tin dừng đuờng bay nội địa do COVID-19
01/08/2020, 14:49:15

Bác bỏ thông tin dừng đuờng bay nội địa do COVID-19

Phó Chánh văn phòng Bộ GTVT Uông Việt Dũng khẳng định văn bản chỉ cho phép duy trì đường bay giữa Hà Nội - TP HCM và Hà Nội/ TPHCM - Đà Nẵng là văn bản giả mạo.
Thuận Thành
Sunshine
vinasoy