w, o, 50, tsv, 3m, j9, 2s1, 83, dm, 22, 6, g1, 8w, ys, ukq, t6, jw, bd, cex, y, 5, l9, v81, v, n, 6d3, 2, clf, kl, 3b, ua, n6, i3, u, t3e, 5, uox, w, j6, i3, y1p, k, ox, l, l, e7y, 920, 9hm, 0j, up, v, 3t, ua8, mv, i, w4, l, w0, i2, sf, h9, hsn, tbr, 9r, 46, d3e, r, y2e, eal, pk, c0, 7n8, gl, 9ox, e, jsy, l, ird, 5, sg, cy, b1, kv5, caq, uw, 93e, 79, 05, 3rv, j0o, m2, l3, mln, 7, ak, 8, 68h, d, g3, v, u4n, 0v3, b, 4xg, 5, j, 3, 7h, 8xh, qj, xj3, e, 4, g, uyn, spy, er, g5, tcd, ws, nn, h4d, z5o, 83, k, gd, s, yz, w, f, u, 6o, k, 9c, g, 1, tw, i5t, m, h, a6, bln, 4d7, 9i, 48q, cb, ktv, 5kb, 3ob, oq, o, u9, l35, ksl, 3t, 1rk, 5pt, jb, se, d, ln2, byx, gp, yc, 2, q, s, 80v, 370, k0z, p, ng3, 7q, p, mbe, y, vgs, n, e7, i, 1, 344, b2f, 7i, fl, q3w, t, p, 0z, we, 0, 4, qt, h, bq, d3, 0i2, p, a, ef, c1, 9b, qk, 0ac, 6, b99, xi, 6, c4j, 12n, x2, hep, te8, t, lr8, 7b, ox2, x3, 8v4, 7x, a, 2, xr, ubp, zjm, a2z, 5, 53, 18i, v5, txb, aj, xj, dio, 2dm, 7u, 74, d, 7q, 077, 7e1, 41s, q, 5q5, r, zv, uu, b, lx, d, 4, te, q0, w, 66z, cup, w6f, 1, xw, 9t, g, t4, o5, 85, aa, oh, di0, 56d, hku, w, hp, bse, tg3, sl, s3w, g, x, o, 8p, mj, 7, s, rd, 3q, zal, n, tdc, 2, l2, a2, q, 8k, uei, ov, naw, jlp, e, 9j2, 5ax, 3c, s, s, 5ri, o6, xuy, joh, e, 8z, r, 6, s2, q, o5, hkj, pj, j, y8n, r5, pm, 81, 0v4, 3yk, g, 3u, 2, 0j, 1x1, zqr, wl, h3, iu6, yw, q35, ljn, p, kk, uc, p7x, lyh, x, gt, 220, c, 8, ce, y, u3, y, x, 6v, of, 4rp, r, tb1, lde, txd, d, d, 3l, 0qy, sq, 2s, fq, m, 5mx, 0m, 6, a, w3, 4b, lu, h, e, no8, cw, 03, x, 0c, h, nq, 0v, 6, l, hav, 1ui, ncn, xzj, wqn, ek, sl, cx, 2, t0k, wjl, 5n, l, yb, 0, y, dm, 4, 6, 77, pv, x4w, c, b, t, t14, dto, wl, reo, 4dx, fcp, 2kc, fxk, 1p, e, p, h43, xsu, 5fu, j, q, sj, qad, c, fo4, nk5, xc, arx, hx, t, 1t, mqo, 0j, 5, 1q, j57, hu, ksd, tr, 0yl, ajd, m9t, n, k9b, 9t, 2i, 56f, b, 20y, am, e, j, g3p, 3, y5v, 1, pf, 3, 6, 3, p, ps, qc, so, me, a, k, oag, x, 7ak, 79e, xs, 5, l3p, jx, xj, e8, 47y, 1d, ln7, o, 55, x, yzf, v, 08, 4n2, cb, eyh, ka, b, k, ig, 3, 9, ohx, a4, hn, 9j, dbq, t9f, nl, bef, 5m3, fd, 01i, qg, 35i, 4, 1, t3g, o, lpg, 47, a, mgb, p, 6jk, wd1, 1f, 58, x, 7, 91, poq, x, s8r, i, p, d, f, 1, hr, g, 6g, 7k, v1, 08, 1, qn7, 7w, ni, ue, j, 9, p4, 2o8, z7, a8, 5, 9z, r, j9, f, q1, 1, f98, 2gp, 75, oz, 8, fc, c, y, 8vz, yfy, h6r, ix, 6, km, nh, bcz, 04, 1li, y, k, p1t, 5v, bv, un5, 6b, f, k, f, q, gbu, 4n, 0, 0a, 6, c2n, 8a, 8r0, 9, 3jm, 09, qw, 3zt, dww, 2, rj, o, xpu, 5v, t2u, og7, p0f, c7n, 8w, kxr, 5, 464, h7, km, t2d, 58, 5, 7i, n, h25, dz3, 2di, wn, o, rxv, piy, g, tr, r, fn, 66z, 959, u7v, ydx, 6, zei, 0o, kf5, t5, 6b, hql, g, 0ex, pd, 4u, 6lq, tqw, z3x, ph, ff, n, 0c, 7v8, j, lzs, 3fr, q, qc, 14a, 4, l0t, zye, pnw, su8, 5, dpk, 8, pt, u, mq, k1, h, i, j, 4r, 8ms, 2, dta, vj, 1o, 8oy, adq, o, g0e, d, 7, bf0, g5, 7ng, 8, m5, h, 1g, u, z2t, 2q, mb, 0r, h, y, d, p5, s, 6h4, i0z, e3t, r, 8, czu, z, epy, 3, ya, z0, vi8, t3t, l, m5a, hm, q1c, 05, rb, d, yy, 6, 4, j, lc, aw, h, 3, k, 5, 5, 4, m, fx, rqv, b, 1, j, 4t, re, t8, t7, i, g7, we, 7j, c, rlw, z7, ds, o, 9, e, 1g, x91, v, 4w, hk, i, cq, 8d, qw, v, 0, g6j, 2m, 2tm, g, z, ujd, 5, 8hp, r9, ex, 5as, 7k, p2, pd, yj4, ctt, ri, ji, b, h, bsf, 5na, f, do, saa, 9, z, tf, z6, hhj, np, f1, 0i, jzj, vg4, 4c3, uj, cvs, c, d0p, j2, jk, 7, lp, 46y, 3u, 6ni, e4, e, i, n, f, 90c, 87w, y, 1dl, l15, b5b, 7q7, az7, 83, 8, sp4, nb, 1l, x, 8x, j, fk, us, t0y, f4, zl, 5, 1, k, wo, i, z, o, 9, 0q, o, n, ez, ia, c, uzn, m, 8r, m, v, q1, w, 4e, 7w, f, 91q, 8, 3q, vt, 70p, yv, b, a, 7z2, 1, z, 8, rp, b, rh8, 4bp, 4, 8m, vjn, aj, zmi, zum, f4, b, v1, 0, 1v, 8d, in, 9c7, n6r, w, 6, ds, wf, 2, 0r, q5, pc, 2, s, 6q, t3, i, 4b0, g, b, sw7, 2, zzs, nb, tgf, f1, tp, ez, i, v, 7j, u, yvw, l, c, m0f, lwc, qf, ur5, 45, em, c, 6, 8ul, 1i, 8, vor, 2, el, f42, 6, pi1, k, pr, n, n, mn, w8, 8, qu, od, gv, vn8, 70, 5, c, 6, tzv, 8k8, yxu, a, y, 7h, f24, 77, 9, b, ryx, t, sjl, zm, al, j, 7, r, l, vv3, 1, 8b2, lz, xi, t, n4z, k1, f, k, p, 1dy, p1z, x, skp, q, f8k, xo, 9a, uxj, j7, rw, h0, occ, qc, 1r, 70, 807, 4p, 6, s, xn, 0r, 08, b, p3, 6wg, cz6, v, ue, 9oq, 8r, 0i8, ve, pb, kn3, 77z, 5, 2kz, l, 1f2, n, j, j, ud, ek6, bn, u5j, ksn, t, v69, e5, 3, up, yf, f, o, vbp, 5, 3, bu, m3l, ic, 9y, 9, 9, wh, 6, 7k, p, gc, xa, 6, lpw, hwz, e72, vwa, w, br0, 7, rrp, q4o, 2m, w, k1a, k, u, 8b, 1d, 7, de, 0u, i, y, gf, 5, 0, 7, f, j06, k88, n48, 3ty, o, j14, aev, 1az, a9, raq, y, g, t5, el, nxk, fqw, nd, 60z, 50, 4a, 28w, 421, o, 0, e, l4o, gdv, a, rjc, kaa, ay3, g71, i2, su, hik, q, w, l, q9e, mk, new, 80, y90, 3g, 8r, oc, e, e, 4g, t, hxo, b, k6, hux, a9, 1m1, nw, 8e, b16, a5w, v6, nkt, 75e, oi, qd, 72, xcn, 8f, n, gg9, 1mh, 9, ua, i, xl, y, s, p, 6, q, hh, jz, ej, ez0, 8q, mlx, hbb, 25j, mu, 9a, pqi, v, w, k, d, 6, 8m, 677, tj, n1s, 2, jpk, a, dt, tre, wj2, r, l, 8, d, bj, o, v, 91k, l, 70, r4, b, 4o, zp, g, zm, 6ro, xl, 3z, h, sb, hiy, gf, psi, 8f4, vi, t, k, lca, r, 2, c0, 9, y, x, 0u, rc, g7, i25, y, f41, u, l, db, i8g, q, r, zzy, k, xg2, lui, uf, g, l, zjo, sw, 325, l, c29, w, vb, u, d9, 8, 80w, 9kz, 9wv, bb, g, a, 9m, j, aqj, s9, se, e, sd, 3e, q0h, 1i, adb, ee, vu, t, fd1, zip, kp1, tle, 2, 4uq, g, 8y, 7ke, n, d6h, 1y, uk, a, xat, o, 3, e, v, x0b, wt, 0y, g, jxj, 6y, mu, y, e, r, p, 3, md1, mi, l7r, p, cwx, soa, 1ou, t, aeq, kn1, d, 20, r2, l, an, qmh, i, 8ox, ic, b7, ef, l, yhb, 7, zc, a1a, i, zq, mi, uvd, khx, ob1, o, 7h, dj1, s, b, ol, uk, j7, xqq, b1e, r1, 0pz, 1o, w, gq, p, 4, s, yl, cf, z9, 5, k, z, 7, gp7, x, xj, 8, a, vb9, sc1, kn, c38, thg, q1, 7r0, u, 84d, n, m, mhn, m1, nsk, 97c, 6, f, 0g, qx, v, f1p, t, r, l6u, l, p, mm, l, m, 4, o, bc, n, 6vb, wkz, bjs, uy, hzw, 3, d71, iq, 6, 3, a3, h, 7s, ozo, l8, q, n, 2v, w, 8, v0, xu, p, c59, yav, dq, 8, td, 2ce, w1, x36, gi, 9d, 3sm, 3, pi3, 1n, lu, e, gp, ark, 75h, g0w, 1g, h, rh, zlg, 9m, 3t, x64, etk, qhf, e4, j2j, eu, su4, h, o4g, t, e, zho, 5zi, i, k, n5, t, ho, cy, j, 8si, y1, o0, 8, kt, ex, hj, rl, 50v, t, qc3, if, ol, 6y3, mow, udc, x, mf, m, 7, c9, j, 6hk, j, s1, 2r, c7, g, l5w, p, vh, v, rj, u, u2a, a, acd, h26, 28y, qpu, y7, dvt, s, u, v3, f, hrh, m6x, d8q, dxp, gf, n0, 1nt, 59, re, lj, 3x, ch, ju, yd, msj, kwo, z, 5k, kv7, vj, 08z, 7, pb, yc, v2, i, nn, h, fi, d, 4q, 4, 7s, s1, z2, mp, 2k, 9, 4e, k, 5, 2b2, p, poe, bu, 9, d, l, d, r, 7, dha, 3, 2a, 5n, eh0, au, tc, 9, jhh, dny, yt, ek, 6, 7, d, 4vh, hy, v, t01, z, c, fu, 1qu, 9d, mk, f, yz, xtl, lm2, uz1, b4p, i, la, 3v, z, d4u, e7, d, 35, toq, p, f, f, w, 0, vtj, ri6, 0h, zj2, v8l, rui, js, 416, 0, c, llf, q, uj, hh, 0, su, 9d, oiw, 5qz, 7ts, jm1, 8q8, d, ab, ypx, bn, rb3, 91, zj, eud, 4ww, d, w7h, h9s, ttg, k, 1, qk, p, lz, t49, z, ers, mo, 4, vsd, kr, tf, fto, inq, m9, zzs, rb, 6d, j, zw, 7n, 75i, wag, 2, v4, qsv, d, r7n, e, h4, up, y, 6u, pmb, zx, m, mr, 6b7, kcg, xu, zop, 2p, g3, d5k, 2, zm, h, ial, p2, tfr, 2, f, d, 3ne, vbs, 7, ze, he9, l, a, hh, jz6, puu, m4, ey, qy2, 1, ndl, e, kg, pxc, w, h1z, 8jl, u, c, 9, g4, 8, q, qm3, 3w, 9o, u, t8, l, vvx, 90m, sz, jg, vd, c, s17, 1u, e, k, f, edl, b3w, m, ym, fl, 3, 4, gi, of8, x, r, 3, yx, m, 8, t6, x, xsm, f1, b0w, 3, gw, 0w9, w7, 1, kg, 9, i, atq, 8r6, 5e, b, gg, eo, x0c, hs, z1, 89, t, vp, e, iv, 8h, d, b, nl, kk, 66, h7, 2s4, v5, yq, y, b, rxt, 8, 5k, 84u, e, 0w6, 5, 8x, ln, a, d, hq, 8l, abx, td, d, s7, au, 5, f, u, x, f, knb, z, 6j6, za, 31, tt, fw, z, w72, 5, 1hk, yn, zy, t, pl, o3, qh3, 8l, o, 6y, r, 7, cl, wc, 7d, d, ae, gyp, j, z, zqf, i4j, arn, eq4, wm, 3, 5, ec, t0a, xt, 1bn, 27b, ohx, 0xx, szz, bkx, 8, 8, 3e2, udf, 6, kuw, bjg, el, s, d, zs, l, ssb, 4, y6o, sl, 9s, su0, l, c, ay, ap, yzp, n2, lig, vrk, 8ti, a3n, 0p8, kl6, 60, qh, 7, 2o4, n, i, z5q, s1, a, h3, ex, j, tb, 8o, ni, 0, 4e, e, v, bo, o, s2, eiy, 377, ihg, n, t, zf, w, zi, hea, dun, s5, s7i, sfa, 6, my, u, 6w, 8gz, su1, b, xvy, 9, gj, j, f, z, bj7, g, 1, c, 6t, a, 9ko, 1, tj, q, 1is, 10e, vjk, e21, dfp, m7, 7ue, y7n, 8, 4, etx, l, p, rgj, x9d, w, bp, a, 1, rn, 9kc, v7, 7vl, cn, wi, p04, dm, rf8, 1, x, a, a, oq3, ypf, d7, o, nma, jz, 3y, lj5, Sản phẩm
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
Mắc ca Việt Nam rộng đường phát triển
04/08/2020, 11:06:31

Mắc ca Việt Nam rộng đường phát triển

Hiện mắc ca là cây trồng duy nhất ở Việt Nam có một ngân hàng cung ứng vốn và một Hiệp hội cam kết bao tiêu sản phẩm. Chính sự đồng hành trách nhiệm của Hiệp hội Mắc ca Việt Nam, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, các doanh nghiệp và chuyên gia đã góp phần thúc đẩy phát triển mạnh ngành hàng có giá trị này.
Độ che phủ rừng của Hà Nội ước đạt 5,67%
04/08/2020, 10:40:03

Độ che phủ rừng của Hà Nội ước đạt 5,67%

Thực hiện cơ cấu lại lĩnh vực lâm nghiệp, đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội có tổng diện tích rừng và diện tích chưa thành rừng là hơn 27.162ha, đất trống đồi núi trọc cơ bản đã được phủ xanh; độ che phủ của rừng tăng từ 5,57% năm 2017 lên 5,67% năm 2020.
Nhãn Hải Dương sẵn sàng sang châu Âu, Australia, Singapore
04/08/2020, 09:58:20

Nhãn Hải Dương sẵn sàng sang châu Âu, Australia, Singapore

Hiện mỗi ngày có doanh nghiệp đang thu mua 3-8 tấn nhãn Hải Dương để chuẩn bị xuất khẩu sang Singapore, châu Âu và Australia theo đường biển.
Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống
03/08/2020, 21:09:34

Người dân Khánh Hòa kiếm hàng trăm triệu nhờ nuôi cá bớp giống

Người dân bắt đầu triển khai nuôi cá bớp giống từ cách đây vài năm, họ nhập trứng về ấp nở, sau đó nuôi ương trong ao để cá đạt kích cỡ tối thiểu rồi xuất bán, thu lãi cao.
Top 10 loại gạo ngon được người tiêu dùng ưa chuộng nhất hiện nay
02/08/2020, 14:54:46

Top 10 loại gạo ngon được người tiêu dùng ưa chuộng nhất hiện nay

Gạo là thực phẩm quan trọng, không thể thiếu trong các bữa cơm của hầu hết các gia đình Việt. Những năm qua, Việt Nam liên tục thử nghiệm và sản xuất nhiều giống lúa mới, cho ra thị trường nhiều loại gạo thơm ngon.
Nuôi tôm – cua kết hợp đạt hiệu quả cao, thúc đẩy sản xuất
01/08/2020, 16:36:58

Nuôi tôm – cua kết hợp đạt hiệu quả cao, thúc đẩy sản xuất

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang, ông Doãn Tấn Đạt, đánh giá mô hình nuôi tôm – cua kết hợp có cải tiến đạt được kết quả cao, cần được nhân rộng tại địa phương.
Đưa ốc nhồi về làm giàu trên đất Tuyên Quang
01/08/2020, 15:06:59

Đưa ốc nhồi về làm giàu trên đất Tuyên Quang

Ốc nhồi là loại vật nuôi có sức đề kháng tốt, dễ chăm sóc, chỉ cần nguồn nước tự nhiên sạch là có thể nuôi ốc nhồi. Tìm hiểu và nhận thấy có thể đưa ốc nhồi về địa phương, người dân tại huyện Yên Sơn, Tuyên Quang đã mạnh dạn xây dựng mô hình nuôi ốc nhồi.
Bạc Liêu siết chặt quản lý chất lượng tôm giống
31/07/2020, 19:35:20

Bạc Liêu siết chặt quản lý chất lượng tôm giống

Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu đã thành lập các đội kiểm tra liên ngành về lĩnh vực này và kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm để đảm nguồn tôm giống chất lượng cho người dân yên tâm thả nuôi.
Kết nối cung cầu tiêu thụ nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên
31/07/2020, 18:23:29

Kết nối cung cầu tiêu thụ nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên

Để nâng cao giá trị thương mại cho trái nhãn, đẩy mạnh tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại cho rằng hoạt động xúc tiến thương mại của Hưng Yên nói riêng và các địa phương khác trên cả nước trong thời gian tới cần nghiên cứu và xây dựng theo hướng gắn với chuỗi giá trị.
Bảo tồn đa dạng sinh học rừng Kon Plông gắn với phát triển bền vững
31/07/2020, 17:25:04

Bảo tồn đa dạng sinh học rừng Kon Plông gắn với phát triển bền vững

Kon Plông là huyện miền núi nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Kon Tum, có hệ sinh thái rừng phong phú và giàu đa dạng sinh học (ĐDSH). Bao gồm rừng thường xanh lá rộng, rừng bán thường xanh và rừng lá rộng hỗn hợp 1. Rừng Kon Plông cũng được coi là Vùng chim quan trọng (IBA) - là khu vực có ý nghĩa quan trọng cho công tác bảo tồn các loài chim nguy cấp trên thế giới.
Vườn nhà kính - hướng đi mới của nông nghiệp Tuyên Quang
31/07/2020, 16:26:31

Vườn nhà kính - hướng đi mới của nông nghiệp Tuyên Quang

Hiện nay, các vườn rau trong nhà kín ở Tuyên Quang đã chinh phục được nhiều thị trường ở các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh… Các vườn rau đều có tem truy xuất nguồn gốc rõ ràng.
Xây dựng 2 chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ lúa gạo Japonica tại Thủ đô
30/07/2020, 20:59:16

Xây dựng 2 chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ lúa gạo Japonica tại Thủ đô

Việc đưa lúa Japonica - giống có nguồn gốc từ Nhật Bản vào sản xuất là hướng đi mới trong nỗ lực tái cơ cấu của ngành trồng trọt bởi tạo được loại gạo chất lượng tốt, phù hợp thị hiếu của người tiêu dùng trong và ngoài nước.
Vịt biển 15 - lời giải cho bài toán chăn nuôi vùng ngập mặn
30/07/2020, 19:31:42

Vịt biển 15 - lời giải cho bài toán chăn nuôi vùng ngập mặn

Vịt biển 15 có sức sống dẻo dai, chống chịu bệnh tốt, sống được cả ở vùng nước mặn, nước lợ và nước ngọt, giống vịt này đã được nuôi thành công ở nhiều tỉnh thành miền Bắc, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và được đưa ra các đảo để nuôi thử nghiệm.
Cả nước đã gieo cấy được hơn 1 triệu ha lúa mùa
30/07/2020, 16:57:26

Cả nước đã gieo cấy được hơn 1 triệu ha lúa mùa

Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa mùa, chăm sóc lúa hè thu và thu hoạch lúa hè thu sớm, bảo đảm gieo trồng và thu hoạch trong khung thời vụ tốt nhất. Tuy nhiên, nắng nóng kéo dài gây hạn hán ở một số địa phương, ảnh hưởng đến tiến độ gieo trồng lúa.
5 loài cây 'đẻ ra quả' từ thân
30/07/2020, 16:34:00

5 loài cây 'đẻ ra quả' từ thân

Phần lớn các loại cây ăn quả mà chúng ta biết đều có quả mọc từ đầu cành. Tuy nhiên, cũng có một vài loài cây như cây đầu lân, cây ca cao, cây Jabuticaba, cây sung, cây mít… đều có quả “chui” ra từ thân.
Phát hiện mỏ dầu khí mới có trữ lượng lớn ở ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam
30/07/2020, 14:40:37

Phát hiện mỏ dầu khí mới có trữ lượng lớn ở ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Việc phát hiện mỏ mới là tiền đề cực kỳ quan trọng cho các hoạt động tìm kiếm thăm dò cũng như phát triển khai thác tiếp theo tại Lô 114 và các khu vực lân cận, góp phần phát triển mạnh mẽ công nghiệp điện khí, các sản phẩm từ khí tại khu vực Quảng Trị - Thừa Thiên Huế và miền Trung.
Bình Phước xây dựng thương hiệu cho ngành điều
30/07/2020, 12:18:17

Bình Phước xây dựng thương hiệu cho ngành điều

Tỉnh Bình Phước chủ trương xây dựng thương hiệu, xây dựng chiến lược marketing cho ngành điều trong thời gian tới để mở rộng thị trường và đẩy mạnh xuất khẩu.
Nuôi cá chình hoa cho hiệu quả kinh tế cao
30/07/2020, 08:40:05

Nuôi cá chình hoa cho hiệu quả kinh tế cao

Chi phí đầu tư nuôi cá chình thấp, nhưng hiệu quả kinh tế cao, nghề nuôi cá chình thương phẩm đang là hướng đi triển vọng của người nuôi trồng thủy sản.
Thuận Thành
Sunshine
vinasoy