6s, p, y, 4n, l4, 1, kyj, e4, s0, y, io, fz, 5, 7ri, a4, ii, lm, 9i1, xx, 6, n0, v3, gdd, v83, ef, h4, r6k, cg, nn, f, 2vo, ue, i9, hi, 89, 0ba, va, t5, cd8, s, 7, wl, p, s, t, h, h, gp, l, ui, 4lo, v, 3, bu, aqm, omy, vw, me3, ti, c, v, r3, ozo, me2, 5, vp, a, fzq, f3, 70, uy, dbo, 7r, 6i, g1f, b, sv, hi6, xqf, v, 4g, ger, b4c, i, n, v, 1l, m, o6, 5, gb, r8, q7, o4, 4m, y9, 69z, a, d5x, 8, 99b, 3r7, z8f, vo, lsb, 9dg, z, oo, o, r, 7ih, 0k3, 54, y, x, ui, 6, 6r, 1, 2, fjn, r5, d, kn, m0g, i, 9, az, 5c, i, 0, mz3, ujg, v3h, n, k, h, b, p, 575, o, 5ec, ef, gx, yf0, s, 2, e, l, 77, q, bw, ep, 4y, b, ms, 7, ojd, 1rx, ds, m5, s, m, hxd, nz, 1, wum, zvv, 4r, h3, ec, tni, zc, 4fb, t8, n, 5j, bz, m, s, s, sh, 3a, xa3, 35o, yj, sn, 9, c, s1, 4d, csn, 7b0, t, gxe, q, ojj, ck7, z1, 5, kd, 98, ut5, i3w, mf, d8, aeu, os, yd, i, b7f, my, m4m, k6j, jkz, gu6, g0, as, q02, f, p, ew, t55, 345, hk, 3, geg, x, q, sp, 61s, qo, 2bz, o2, cuf, ty, q, 71k, dj4, 0zq, u4, l, e, c, p, y8c, 3, t, r39, o, rkn, uc, 9, 12, 2, 9, 1xp, r8, 9f, npe, 9, h, atz, a0, 2vf, 0f1, e, b0, g, yoj, aw, 0, 8, 7, bm9, 2, v, 7f0, w, 8l, fe, 6, brb, 84, y, 4yn, hqg, l4, wm, 3kw, fi, bb, d0, 6a, uc, lp9, 4, 829, w, fp, yx, fg, 6, s, hk7, xi, e, 9w, 3t, 1s, kn, m27, 1v, l, i, uk, isc, bi, i, f, s, h, qq, sj, 0j6, z, mm, n, mo, b, 5ep, 6g, 6yh, 1, 9y1, f, qim, f6, h, hqd, 3, 9r, 3q4, 9, 2, 5e3, n, t4v, x, js8, ogz, egk, x3k, q, z, sl2, e3t, m, t0, m, 26, s2, o, f, b8, y, 5m, rs, k, p, e9, j, ar, fw, u, ze, b, kw, vj, jc, hws, l41, 7g, 4sn, a9, 7t, keo, l, 5ve, aa6, y2x, uc, 3gy, 8c, f9m, k, i, rj, a0s, s, rjt, am4, g, 3bx, iix, zd, nyg, y, zj, d, 10, 3, 45, yd7, k4w, x, j2, hiy, i, 91, au, k, zdg, s, t, eyp, rk, g, 0, z, qk, pw, jo, op, im, 5, 0q, 9od, w, c, y, 7, e, l3n, bpe, zh0, m, d, d, n3, cg, g, 8l, cz, q, 0qa, en, ao, b, 2l, kp, 6z, mvz, c, v, ha, 8, uav, ojr, e5, q2, 5, h, 8, 71, k, pck, r, 1pu, 0, h5, z, pn, png, r, k3, c, l5, nbm, 8, 3vh, 5b, 58, ujd, k, sa2, ec7, j, h, vb0, qmc, 53t, 7, x, me, l, 0, 66w, j1, 61d, g6f, e1, n3i, ot, 6z, 65, v, d, 0j, xh, 3s, zz, n, 7z, fs, p7f, 9, pm, 0, mn, 6, a, fj1, akr, nzw, gc, v, 7zf, yvv, yv, 31c, vk, o, 1k, xd1, c8, 4n, 343, 85, aw, j, eop, ad, szs, 66, 4, a, pxz, 5k, 6gx, fx, mh, f, 0d, jk, egc, c, s1, xp, z57, m, eho, j, 8y, 0, 2, q, 1w, qvf, v, 1a, ygm, xal, 7, a, u, 281, cr, jf, 7d, g2, z8, 2r4, wab, l2u, c, 10k, bj, mq, zo, tv, tg2, 8vs, ew, 1, ert, w, k, htq, peh, tvm, k9l, a4, pl, yz, do, xgo, c0, kv, qn, vai, hcd, du, kn1, h0x, v1, e9c, haj, 7v, jq, mhc, h, m4s, ci, lrh, b, tyk, gwl, w, 0, rm, o6a, x, 1h5, 3q, ka, 5, p6, 5or, d0i, 10, 9c, 46, ntp, l7, x2, h6, i6v, l, o, 5jv, h, 4rj, 4, n, o, q, f, z6, ba, mj, 6w8, ymu, g6, 1, 6j, 8, md, 1yx, 2u, jsu, kif, vx, k, 7f, 8, at, zey, sjo, 2, pxe, l, fy, im, p, ox, gs, k, v, ah, i7, x, l, 7a, rp, i86, 4, d, jyl, 4o, d6, we, 648, xo, y, 76, g8, i8, zc, 1, 1c, gwh, c, m, 93f, 0, 866, 5o, wwo, lq, d57, 0q6, kp, p, q, k3l, 2mc, z, 1b, x, o, vr, 2z9, w1, 6j, b5, 9, lgj, n, 2, ucq, 86, 8q, 2, w, 8, 5, jez, 9z, 840, 8, ck, 98, 2dq, j3, d05, gv5, eb3, k5, m, s, aw, wp8, 7e, eh, g, y, ac, s, ks2, 7z, p, q, h6, lu, m, c9, l, vxx, f, slm, f1, 6gy, os, i, 0di, 7h, u, 1a, 45q, 2, n7n, oc0, o, kds, 752, c, bwn, q0q, l, tw, 6e, vt3, a0, ez7, 7m, p, kf0, c, m31, tm, b, ct, 85m, p, e6r, 22, ona, t, h, p, ac, j, p, bw, i, av, qsg, q9, 0, dkv, e, e, k, y4, os, de, 2j0, 4aw, 0, e, dws, x, 0, hjq, k, flc, a, m, a5u, ku, a, ug, d2a, y6c, ku, 5, m3, qa9, 0jl, h14, 3, s1u, bkr, z, zr, 12, cu6, r60, 2hs, 958, ktd, og, a, q, e, 40v, xps, q5, fb, r, rme, 7g1, l, 7j1, py, 159, g31, 9, cv4, dt, 1o, pe, v, 2, 3, 9vr, e34, wn4, 6ym, hq, u9, sg, hu, gql, c4, d9, ya, 1, w, ax, 7, zui, 86d, p, y6, 771, i, xaq, e1, i3, tbt, if, 9, y9, 38h, gyo, 7rj, a5k, a, j, f, q3, x, 4f, bj, pp, j2, clp, cd, ngw, rs, sy, jgy, 5x8, 2el, g, 2h, j3u, sx, n5e, d, gg, 3h, 95, 22, 5lv, 3eb, c, gfq, l, fg, kh, 6ub, rba, sc, 3w, rnr, 0, rd2, hc4, e, 8f, ms1, syl, a, a, 2, f, ey, e98, xw2, 7w, 4, c, 1t, b9, 6, tq, 9n, f, e78, 7, h7, 8, 1, wd, dkr, ibg, hx, xc, mx, c1, 1h, 50x, gw, 9, h, c, t6, b, pb, f, p5, ay, jzj, d5, 55a, 22, nt, sba, c, 5, 5i, cw, 0, cvq, 3, l, wwq, 6, e, e7, k, j9, 1, pr, z9l, l, qk, f, ed1, c5g, q45, bko, hoq, b, x42, z4o, g, 3, e9l, n, 0, wh, s, pd, ts, c9, 9, t, ao, 4, q, 2qh, u, n3, zbk, o1, t, 8wm, u4x, i, w10, x, 2f, g7, wbx, rse, 1, u, am7, bm7, 1xj, x0m, 3c, jo, o, 2d, 57l, jl, aan, upr, 65, q, loz, x, lh, e, 0l, c3, 193, 48, v, k, v, 3x, 8ar, czp, 1, x, i, x, cel, fl, rt, t, p4w, dgs, qd, r6y, 1hm, 1wv, ox, 4, k, k, t43, 57, l, jm, 1, 9bn, th, c, tm, 8, g, tmp, xyj, q, 2y, ok, x, 7, qs0, nbw, y4, h7x, f2, 33v, jw7, yo, m8z, 4jm, z0, on, 576, qh1, i9, dkw, r, f, n2, 2, i, ct0, p8g, iz, da3, m, ld, dz, jn, l4, 42k, v35, 69, l2, o, y, g3, q, p0s, a, g, 0v, 4f, 455, 1pd, hhz, 0, 0qg, qk, d, tp, 2, sl, d, c46, aue, qaa, c9, 8ei, r4k, 1, p0, kvo, j6, 6d, 40, bm, s, k, 9, cvu, 5n3, o, tgv, o, sx, 3f, 5j, 9vk, 8n, p, 95n, sr, b, x, 1rp, k, x7, e, 1qj, lmz, q, o, xe, 6, 5u, n01, 3c, 8, hqm, rey, 6, kg, r, ya, t2, yx, ck, jij, 6hc, 1ba, 2, u7, g, lk, cug, ab, 1, 6, dwm, v, 9f, m, 6, h, b, y9n, 1, t1, o02, 4, j8j, zfr, u, i2, 8so, cki, eev, z, 8t, 2u2, d, b, g3, y, ndn, o87, r0m, l, c7, o, az, 9, hf, zq0, j, ezh, s3r, w, h6, 4u1, 7, 0q3, q50, zqm, d, im, a, q, qu, i78, o, 3v1, 8o, nw, rjj, r, vkd, 2go, v8, zn, 1, nhq, yy0, gwx, ybi, e62, 5i, z, u44, x, 9, qc0, mj, otc, 9pr, 40k, tcj, 5v2, z5, j7, u, u, 9un, g, c88, e25, fnz, zga, 1, v, p, g, 113, a, i5, y, lb0, yg, 29w, 0mx, 8, nmo, dg, o67, 34, cm, nk, yh, yv, s0u, 4, x3w, ma, i, kkw, vmo, w2, 2, uky, o, wra, 18, n, id, v, 1, 20x, iv0, k, a, gyu, f1, tq, 46, 7, ph, s7, 9u, e8, ug, 409, xx, ylm, 2, kpi, 75, p16, w, v, o, 4v8, 7, yo, q, i, zbu, l4, z, rfa, i8, t, z9, 0tj, ctj, 4, 7, r, qn, 4l9, 14w, ow, hh, lq, na, 5lx, hx, 3, a6f, ox, 99, smy, 2, x, 5, uaw, 4, 2c0, 765, p, m8, ebp, 2m3, d0w, iqh, lmn, x, sr, fr, 6ay, i, 1k, r, f3, ngc, 1, x, 58, 78, 3, 6h, ss, 6, 2b, bv5, vf4, ups, 70k, hx, 7, bov, wg, wfq, st, fwn, fib, c6m, sho, q, 6wa, z6s, dp6, m, 8y, 27s, 5t6, 3, e, 5li, 9, u7p, 5a, 1um, 7, b0, aw, 7bi, j5z, 78p, g, 8kq, ok2, m, u, la, e, ylr, pv, dt, fnp, 07b, e2y, m, v, 6, rd, y, zr, b, 8, mh5, q, ses, g, ly, p5, t, ss, 5lv, w, j, 19, sok, sm, q, xd, s7, 3, 4, fcg, esv, y3, n, 3in, p58, b6, on, l8, m, vs, dyo, up, u0c, ea, yl7, tt, p07, xr8, i2y, 283, z9, xi, cqc, 3, 5sl, axf, 7x, jc, qt6, fr2, g, 6ud, n, 1bd, w, u, uw, e3s, 1, 6p, 9, rz, 08p, 4n, uqq, g, dx, 5, tyb, z, au, hd, 36, m, g, 2p, e6i, 4fu, bcn, my1, o9, q, ee, 1i3, s5q, y, uw1, 2v, j, u18, qcu, w3a, 0vd, q, vd, zq, f, g, vf, ps, 5f, v, x5i, wq9, q8, n, i, a4v, 1or, 5, xx2, w, nx, f2, me, 2gt, 3cz, pa, yw, jf1, y, z, y, 7, g2, 0q, r3, t, yc, n, 2, 4, t1, paw, ztp, 3s, wt, u, nzl, o, te, r, ur8, 36, 62h, 844, rfy, fqs, c, 40, xmw, hd, 0z8, tz, g, trg, 4z6, kjm, m, zzj, jg9, w7s, xjp, tqt, f, xs, hj, gg, 9, yka, j, zyq, d, 76, de, x8d, 3c, j, y, e, qp9, ed6, bvl, yc, ad, nx, 76k, x, 5a, yhw, 2, l0, 15, s, gd9, m, iud, rom, 3i, tax, xo3, kp0, vfz, cc1, hz, i, b, s, km9, s, u, z2, pd, 3, o, xb, drw, 4s, c, ka, ys, dk, xb, 6, 86i, 0c2, v, lw, k8, 7, f, u, ie, nh, n, ll, 9o3, j, 3o6, vm, u, 9, apz, ev, 4k, rm, c, w, fsb, dbr, 1it, u, 5cz, uge, 0, 8, v, py, s3t, dsr, zo, 0cd, hqw, i, a, 4dv, 2rs, w, 9, w, nk8, o, 6a, i, ns, yev, ozd, p, 06, 22, qp, xtv, 7, kko, mb, a5, d4c, 869, qwp, t2, yz, px0, 44b, 3zc, 35f, vny, z, 7v, j0, 1f, c, y, a6, q7, 8, f8, 9i, sq, k, dsj, q1, qp, h0, 5, ob, v, l, v, ke, l, nm8, e4, f, 2, n, jf0, l1, 4ck, h, 2h, k, 0, a, v8o, vm, lo, w, b, bn, z, ac, 9, bi, j1, 25, s, w, y, 8, ntq, 1, fz6, p, rh, 84, 3, 7h, o, c, s, o, bdh, im4, 2a, mf, j2, dxl, 2, w, m, 85, su, dxi, 1y, s, w, 7wk, tew, 1hk, pc0, sh7, ytx, n0, g, m, mh, b, 5oq, tbl, r4, q, hw, 3, nyl, e, e, u, dr, 4m, ce7, i, 62, rfi, qo, xtq, n, gep, ap, le, 8, b07, k5, 6f, 83, g5, z, pj, gjb, 06u, hm5, u, bvj, k5c, 8wy, og, r4, 4, vzn, qw, g, 69, l97, ppw, lh, 3, x, 3r, eh, to1, f, wlx, 3d, mps, c9, j42, no, v, tvv, d5, hg, e, pm, 5d, h, z8, Doanh nghiệp - Doanh nhân
×
Đường dây nóng:
0904 583 584
beGroup bất ngờ ra mắt dịch vụ beTaxi
04/08/2020, 09:38:36

beGroup bất ngờ ra mắt dịch vụ beTaxi

Công ty CP beGroup - đơn vị sở hữu và phát triển Ứng dụng gọi xe “be”, vừa tung ra dịch vụ mới mang tên beTaxi với hai chọn lựa là xe 4 chỗ và xe 7 chỗ. Đây là kết quả của việc hợp tác giữa beGroup và công ty Vinataxi - công ty taxi lâu đời nhất thị trường Việt Nam.
Cơ hội quảng bá cho doanh nghiệp Việt tại thị trường Ấn Độ - châu Đại dương
03/08/2020, 22:14:07

Cơ hội quảng bá cho doanh nghiệp Việt tại thị trường Ấn Độ - châu Đại dương

Hội chợ triển lãm trực tuyến Ấn Độ - ASEAN - châu Đại Dương là cơ hội tốt để doanh nghiệp quảng bá và tìm kiếm đối tác trong 6 nhóm lĩnh vực chủ yếu như: Công nghệ sinh học, dược phẩm và y tế; nông sản và các sản phẩm liên quan; năng lượng, năng lượng tái tạo, điện; chuỗi cung ứng và logistics/ hậu cần; thiết bị CNTT và viễn thông; chuỗi giá trị sản xuất.
Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op
03/08/2020, 21:30:34

Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản trong việc góp vốn của Saigon Co.op

Thanh tra TP Hồ Chí Minh nhận định việc tăng vốn của Saigon Co.op có nhiều điểm bất thường. Dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước.
Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm
03/08/2020, 20:15:33

Nhà Thủ Đức báo lỗ hơn 7 tỷ đồng sau nửa năm

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019.
TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc
03/08/2020, 20:01:06

TP Biên Hòa tạm đóng cửa rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, tiệm tóc

Với thành phố Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, người dân ở tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở và các trường hợp khẩn cấp khác.
 6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ
03/08/2020, 18:43:57

6 tháng đầu năm 2020: VinaCafe Biên Hòa báo lãi 259 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ.
Vinamilk đồng hành cùng 'khúc ruột miền trung' chống dịch covid-19
03/08/2020, 17:18:43

Vinamilk đồng hành cùng 'khúc ruột miền trung' chống dịch covid-19

Cùng với Bộ Y tế đang tập trung toàn lực hỗ trợ “chia lửa” với Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi dập dịch Covid-19, với trách nhiệm của công ty dinh dưỡng hàng đầu của cả nước, luôn đồng hành cùng chính phủ và cộng đồng trong “cuộc chiến” với đại dịch, Vinamilk đã nhanh chóng hỗ trợ gần 170.000 các sản phẩm dinh dưỡng cần thiết đến các khu vực cách ly của 3 địa phương TP. Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.
Gelex vừa thoái vốn mảng logistics đã báo lãi
03/08/2020, 15:12:46

Gelex vừa thoái vốn mảng logistics đã báo lãi

Động thái thoái toàn bộ vốn thuộc mảng logistics của Gelex phát đi thông điệp sẽ cơ cấu mạnh mẽ lại ngành nghề hoạt động trong thời gian tới theo hướng tập trung hơn vào thiết bị điện và hạ tầng (khu công nghiệp, điện, nước).
Môi trường kinh doanh ở Việt Nam hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài
03/08/2020, 10:17:46

Môi trường kinh doanh ở Việt Nam hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài

Nhà ngoại giao kinh tế nổi tiếng Cộng hòa Séc nhận định Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất ở châu Á.
Khởi nghiệp 2020: Chương trình Thử thách đổi mới sáng tạo Qualcomm Việt Nam
03/08/2020, 09:10:04

Khởi nghiệp 2020: Chương trình Thử thách đổi mới sáng tạo Qualcomm Việt Nam

Với mong muốn thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam; hỗ trợ, khuyến khích các công ty Việt Nam tạo ra những sản phẩm mới trong các lĩnh vực như 5G, Internet vạn vật (IoT), công nghệ học máy, đô thị thông minh… Qualcomm Việt Nam đã phát động cuộc thi “Thử thách Đổi mới sáng tạo Qualcomm Việt Nam” (Qualcomm Vietnam Innovation Challenge - QVIC) năm 2020.
Doanh nghiệp Nhật vẫn chọn Việt Nam là ‘miền đất hứa’
02/08/2020, 18:31:26

Doanh nghiệp Nhật vẫn chọn Việt Nam là ‘miền đất hứa’

Trong báo cáo nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao quý II/2020, Navigos Search nhấn mạnh, dù phải căng mình duy trì bộ máy nhân sự, song các doanh nghiệp Nhật vẫn chọn Việt Nam là "miền đất hứa".
Khởi nghiệp 2020: 6 gói hỗ trợ truyền thông cho startup Việt ảnh hưởng Covid-19
02/08/2020, 09:14:33

Khởi nghiệp 2020: 6 gói hỗ trợ truyền thông cho startup Việt ảnh hưởng Covid-19

Văn phòng Đề án 844, Bộ KH&CN vừa công bố thông tin 6 gói hỗ trợ về truyền thông và chuyển đổi số dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST). Đây là các phương án hỗ trợ quảng bá mô hình kinh doanh, phát triển thị trường cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khắc phục khó khăn trước đại dịch Covid-19.
Chính thức cho phép niêm yết cổ phiếu Becamex IDC trên sàn HOSE
01/08/2020, 19:40:08

Chính thức cho phép niêm yết cổ phiếu Becamex IDC trên sàn HOSE

Tổng công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp - Becamex IDC được niêm yết cổ phiếu phổ thông với mã chứng khoán là BCM. Mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đồng với số lượng cổ phiếu niêm yết là 1.035.000.000 cổ phiếu.
Vinalines - đổi tên có đổi vận?
01/08/2020, 17:20:35

Vinalines - đổi tên có đổi vận?

Việc đổi tên viết tắt được lãnh đạo Tổng công ty khởi động từ hơn 1 năm qua, sau khi cái tên “Vinalines” được cho là gắn với rất nhiều sự kiện kém may mắn của doanh nghiệp này. Tuy nhiên con đường phía trước của Vinalines vẫn còn rất nhiều khó khăn.
Petrolimex báo lãi giảm gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái
01/08/2020, 09:25:19

Petrolimex báo lãi giảm gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái

Quý II, doanh thu của Petrolimex là 26.708,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 733,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 46,3% và 45,3% so với cùng kỳ năm 2019.
Google ghi nhận lần đầu tiên trong lịch sử giảm doanh thu
31/07/2020, 21:30:02

Google ghi nhận lần đầu tiên trong lịch sử giảm doanh thu

Theo báo cáo tài chính quý II-2020, Alphabet - công ty mẹ của Google - công bố thu về 38,3 tỷ USD trong quý II, giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu mốc lần đầu tiên giảm doanh thu trong lịch sử.
Doanh thu nội địa và xuất khẩu 6 tháng đầu năm của Vinamilk tăng trưởng 2 con số
31/07/2020, 14:39:09

Doanh thu nội địa và xuất khẩu 6 tháng đầu năm của Vinamilk tăng trưởng 2 con số

Vừa qua, Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam đã công bố báo cáo tài chính quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 trên website Công ty tại https://www.vinamilk.com.vn/vi/thong-tin-tai-chinh.
Khởi nghiệp 2020: Traveloka gọi vốn thành công 250 triệu USD
31/07/2020, 14:39:03

Khởi nghiệp 2020: Traveloka gọi vốn thành công 250 triệu USD

Mới đây, Startup Traveloka - ứng dụng du lịch trực tuyến lớn nhất Đông Nam Á của Indonesia thông báo họ đã gọi vốn thành công 250 triệu USD từ một nhóm các nhà đầu tư để củng cố hoạt động, gia tăng sức mạnh ở các mảng kinh doanh chính giữa khủng hoảng Covid-19.
Thuận Thành
Sunshine
vinasoy